Apel mještana MZ Rujnica vlasnicima i vozačima teretnih vozila

Mjšestani MZ Rujnica uputili su apel privrednicima i vozačima teretnih motornih vozila, a vezano za nesavjesno korištenje saobraćajnica na prostoru ove mjesne zajednice.

U njihovom saopštenju stoji:

Apelujemo privrednim subjektima općine Zavidovići koji posjeduju teretna motorna vozila i istima saobraćaju na području našeg grada da putnu komunikaciju Šabin potok-Ilići-Trn Rujnica ne koriste više za saobraćaj teretnim vozilima jer ista nije predviđena za teretni saobraćaj.

Još prethodne godine smo uputili zahtjev za postavku saobraćajnih znakova na pomenutoj putnoj komunikaciji kojim bi se, između ostalog, ograničila dozvoljena masa i teret za prijevoz kao i zabrana saobraćaja teretnim motornim vozilima, ali zbog procesa pribavljanja građevinske dozvole i rješavanja imovinskopravnih odnosa koji još uvijek traju, općina Zavidovići nije u mogućnosti postaviti vertikalnu signalizaciju.

Dosadašnji saobraćaj teretnim vozilima pričinio je značajna oštećenje kolovoza putne komunikacije Trn-Ilići Šabin potok. Molimo vas da za promet i saobraćaj teretnim motornim vozilima koristite glavnu putnu komunikaciju Dolac-Tursići.

Apelujemo i mještanima Rujnice da prilikom korištenja usluga teretnih motornih vozila obavijeste vlasnike istih da je dolazak na područje mjesne zajednice Rujnica, za teretna vozila, moguć isključivo putem glavne saobraćajne komunikacije Dolac-Tursići.