Branković stavio van snage Pravilnik o registraciji vozila

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Nedžad Branković stavio je van snage Pravilnik o registraciji vozila objavljen 9. augusta 2022. godine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“,

Stupanjem na snagu Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o registraciji vozila, postupak registracije motornih vozila obavljat će se na način i po postupku propisanom Pravilnikom o registraciji vozila, te iz Ministarstva komunikacija i promote BiH napominju da RFID stiker naljepnice sa čipom neće zamijeniti dosadašnje stiker naljepnice.

Na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donio je Pravilnika o registraciji vozila i isti je 9. augusta 2022. godine objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 53/22.

Pravilnikom su propisane obaveze Agencije za identifikaciona dokumenta, evidneciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, u prijelaznom periodu, a između ostalog, da izvrši nabavku obrazaca isprava o vozilu i registarskih pločica, donese uputstvo o objavi podataka o serijskim brojevima izgubljenih, uništenih ili ukradenih registarskih pločica, odnosno isprava o vozilu, uspostavi jedinstveni informacijski sistem za unos i obradu podataka putem kojeg se provode postupci i vrši skladištenje, raspodjela i transport obrazaca isprava o vozilu i registarskih pločica, kao i pregled registarskih pločica za uništenje, donese uputstvo o uništavanju vraćenih registarskih pločica, o registraciji vozila koja se koriste za provođenje posebnih istražnih radnji dok je propisana obaveza Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donošenja cjenovnika kojim se utvrđuje cijena određenih obrazaca isprava o vozilu.

Realizacija navednih obaveza počela je teći od 17. augusta 2022. godine, kada je Pravilnik stupio na snagu, a Pravilnik propisuje da će se isti primjenjivati od 1. septembra 2022. godine.

Nakon objave Pravilnika, Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine se obratio veliki broj organa nadležnih za provedbu Pravilnika kojim je ukazano na neprovodivost i nezakonitost pojedinih odredbi Pravilnika, a na nedostatke Pravilnika ukazivalo se i u dopisima koje su dostavili pojedinci, ali i pravne osobe, navodi se na stranici ovog ministarstva.

Naime, u postupku primjene Pravilnika koji je stupio na snagu, pojavili su se problemi i postupajući po zahtjevima stranaka za registraciju motornih vozila, pojedini organi untrašnjih poslova postupak registracije obavljaju primjenjujući pojedine odredbe Pravilnika koji je na snazi, ali i pojedine odredbe Pravilnika čija je primjena prestala stupanjem na snagu Pravilnika koji je objavljen 9. augusta 2022. godine.

Također, neki organi unutrašnjih poslova svojim internim aktom su odgodili početak primjene Pravilnika koji je donio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na osnovu Zakona koji je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, s obzirom da postupak registracije motornih vozila nije moguće provesti na osnovu Pravilnika koji je na snazi.

Na Inicijativu zamjenika ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, izvršen je inspekcijski nadzor i Rješenjem Upravnog inspektorata Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine od 29.9.2022. godine naloženo je Ministarstvu da u roku od 90 dana od prijema Rješenja izvrši usklađivanje Pravilnika sa odredbama Zakona o upravi, te da o poduzetim aktivnostima informira Upravni inspektorat.

S tim u vezi, ministar komuniukacija i prometa Bosne i Hercegovine 23. septembra 2022. godine donio je Odluku o formiranje Radne grupe, koju čine predstavnici Ministarstva sa zadatkom da analizira postupak donošenja Pravilnika koji je na snazi, usklađenosti istog sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Herecgovini i Zakonom o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataa Bosne i Hercegovine ciljeve donošenja, razloge i prednosti donošenja i primjene Pravilnika.

Rok za izradu pomenute analize je bio 15 dana od dana donošenja Rješenja o formiranju Radne grupe. Kasnijim Rješenjem ministra komunikacij i prometa Bosne i Hercegovine, od 19. oktobra 2022. godine Radna grupa je zadužena da, najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Rješenja, odgovori na sve aktuelne zahtjeve za tumačenjem pojedinih odredaba Pravilnika, sačini informaciju o svim problemima u primjeni, sa prijedlogom za prevazilaženje istih uzimajući u obzir zahtjeve za pojašnjenjem i tumačenjem, mišljenja, prijedloge i sugestije i dostavi u Kabinet ministra.

S tim u vezi, održano je nekoliko radnih sastanaka sa predstavnicima organa unutrašnjih poslova, koji su iznijeli probleme sa kojima se suočavaju u postupanju po zahtjevima za registraciju motornih vozila te dali svoje obrazložene primjedbe, komentare, ali i prijedlog da se Pravilnik stavi van snage te pristupi izradi novog pravilnika koji bi se pripremao na način propisan Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a to je u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove.

Nažalost ni nakon pomenutih radnih sastanaka, na kojem su svi pozvani dali gotovo identične primjedbe, komentare i prijedloge u vezi rješavanja problema nastalih primjenom Pravilnika, Radna grupa nema usaglašeni stav ni u vezi postupka donošenja Pravilnika, ni njegove usaglašenosti sa Zakonom ni prijedlog da li donijeti novi pravilnik ili izvršite neke izmjene Pravilnika koji je na snazi, navodi se u saopštenju Ministarstva komunikacija i prometa.

U vezi ovog Pravilnika 27. septembra 2022. godine, pred Sudom Bosne i Hercegovine, pokrenut je upravni spor sa zahtjevom za ocjenu zakonitosti općeg akta, s prijedlogom za prioritetno odlučivanje.

Također, Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini od 18.11.2022. godine naloženo je Ministarstvu da u Pravilniku izvrši brisanje odredbi kojima je propisana obrada ličnih podataka i to odredbi o obradi jedinstvenog matičnog broja vlasnika i korisnika vozila u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasništvu vozila, odredbi o jedinstvenom informacionom sistemu za stiker naljepnice i odredbi o evidenciji o vozilima.

Uzimajući u obzir sve navedeno, vodeći se načelom saradnje i koordinacije sa drugim institucijama, Ministarstvo je utvrdilo potrebu stavljanja van snage Pravilnika o regisitraciji vozila, objavljenog 9. augusta 2022. godine, a s ciljem otklanjanja svih uočenih nedostataka i pripreme novog Pravilnika o registraciji vozila koji će se pripremati u neposrednoj saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, kako je i propisano Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju.