Danas nastavak 32. sjednice Općinskog vijeća Maglaj, na dnevnom redu Budžet za 2024.

Za danas je zakazan nastavak 32. sjednice Općinskog vijeća Maglaj, a koja će početi u 16 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Sjednica je počela u četvrtak 23. novembra, nakon što je već jedanput ranije bila zakazivana, a tada je u okviru prve tačke bila Inicijativa za pokretanje postupka opoziva Načelnika općine Maglaj, koja nije dobila potrebnu vijećničku većinu.

O preostalih 20 tačaka dnevnog reda se nije raspravljalo u četvrtak, te će uz jednu dodatnu tačku nastavak sjednice biti upriličen danas, a na dnevnom redu su:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2023. godine
2. Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu
3. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora KJD d.o.o. Maglaj
7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općinskog vijeća Maglaj na Skupštini „KJD“ d.o.o. Maglaj
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
9. Prijedlog Odluke o istupanju Općine Maglaj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Jusufbašić (Mahmut) Asimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina, Općina Maglaj
12. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher po zahtjevu Pervan Zorana
13. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj-Centar Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj
15. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01 – 30.09.2023. godine
16. Rješenje o imenovanju Komisije za nadležnost koordinacije i praćenje efekata provedbe propisa, pružanja komunalnih usluga i cijena prema krajnjim korisnicima
17. Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.05.2023. godine do 31.08.2023. godine
18. Izvještaj o radu za 2022/2023. godinu JU „Dječiji vrtić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj
19. Program rada JU “Dječiji vrtić“ Maglaj za 2023/2024. godinu
20. Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022.godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj sa programom rada za 2022/2023. godinu
21. Informacija o aktivnostima izrade elaborata o zdravstvenom stanju stabala u drvoredima u ulicama Aleja ljiljana i Viteška, općina Maglaj i planiranim aktivnostima u narednom periodu predviđenih elaboratom
Vijećnička pitanja i inicijative.

Materijale za 32. sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.