Denis Bećirović: Poštivanje principa zakonitosti je temeljni uslov pravne i demokratske države

U povodu informacija o tome da član Predsjedništva BiH Denis Bećirović želi „ukloniti bh. sudiju“ u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, iz njegovog kabineta su se oglasili navodeći da je riječ o nepotpunim informacijama. 

Kako stoji u obraćanju Predsjedništva BiH, dužni su javnosti Bosne i Hercegovine predočiti cjelovite činjenice, te navode sljedeće:

Postupanje u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima, jednako kao i dosljedno poštivanje principa zakonitosti, nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti prilikom izbora sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, predstavlja obavezu proizašlu iz važećih odredaba nacionalnog i međunarodnog prava.

Dakle, dr. Denis Bećirović, kao član Predsjedništva BiH, ne želi „ukloniti sudiju“ kojem je već odavno istekao mandat niti bira novog sudiju u Evropski sud za ljudska prava. Dr. Bećirović insistira da se, u skladu sa odredbama nacionalnog i međunarodnog prava, okonča normirana procedura kako bi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope sa dostavljene liste kandidata izabrala novog sudiju u Evropskom sudu za ljudska prava na isti način na koji bira sudije iz svake od ostalih 45 članica Vijeća Evrope.

Mandat sadašnjeg sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu istekao je 21. 12. 2021. godine, devet godina nakon što je izabran, o čemu je i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u skladu sa propisanom procedurom obavijestilo Predsjedništvo BiH.

Komisija za provođenje postupka za izbor kandidata za poziciju sudije uime Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava, formirana na sjednici Predsjedništva BiH Odlukom o imenovanju Komisije broj: 01-50-1-1775/21 od 27. maja 2021. godine, bila je zadužena da provede konkursnu proceduru i utvrdi listu kandidata za uži izbor za poziciju sudije uime Bosne i Hercegovine. Ovo je zaključak bivšeg saziva Predsjedništva BiH i ono je bilo dužno da, shodno sopstvenim zaključcima, završi svoj dio posla. Nažalost, to nije učinjeno i do danas nije okončana predviđena procedura. Zbog toga Bosna i Hercegovina u Evropskom sudu za ljudska prava već duže od dvije godine nema sudiju u skladu s propisima Vijeća Evrope.

Bosna i Hercegovina mora težiti da de iure i de facto bude pravna i demokratska država u kojoj će se svi nosioci funkcija uime i ispred naše države birati u skladu sa zakonskim procedurama, kao što je to slučaj u svim drugim demokratski uređenim državama. Insistiranje na tehničkim mandatima nakon isteka propisanih mandata nije bila i nikada neće biti politika dr. Denisa Bećirovića.

Aktom broj: 07/2-23-05-4-39255-2/23, od 5. 12. 2023. godine, Ministarstvo vanjskih poslova BiH je informiralo Predsjedništvo BiH o pitanjima izbora sudija u Evropskom sudu za ljudska prava – Izvještaju sa 99. sastanka Upravnog odbora za ljudska prava (CDDH) Vijeća Evrope, od 28.11. do 1.12.2023. godine. Prema tom aktu, CDDH je raspravljao i o Nacrtu izvještaja o pitanjima koja se odnose na Evropski sud za ljudska prava (ECHR). U Izvještaju se napominje važnost odabira samo onih kandidata koji u potpunosti ispunjavaju kriterije člana 21. stava (1) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kako bi se osigurale pravičnost i transparentnost postupka. CDDH ponavlja važnost pune implementacije Smjernica o izboru kandidata za mjesto sudije Evropskog suda za ljudska prava, usvojene od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope.

Zbog ovih, kao i niza drugih razloga, član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je zatražio da se Predsjedništvu BiH dostavi cjelovita informaciju o radu Komisije za provođenje postupka za izbor za poziciju sudije uime države Bosne i Hercegovine u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu (ECHR) s prijedlogom zaključka o pokretanju procesa njegovog izbora.

Temeljna odrednica djelovanja dr. Denisa Bećirovića je zalaganje za dosljedno poštivanje principa ustavnosti i zakonitosti, propisanih kriterija, te kriterija pravničke struke i nauke, koji kao takvi trebaju biti glavna vodilja u radu svih organa vlasti u Bosni i Hercegovini.