Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Godišnja konferencija o obuci Oružanih snaga BiH za 2020. godinu održana je danas u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Cilj konferencije jeste unapređenje planiranja, izvođenja, standardizacije i ocjenjivanja obuke, kao i daljeg razvoja sistema upravljanja obukom i edukacijom u OS BiH, kako bi pripadnici OS BiH bili što bolje obučeni i osposobljeni za izvršenje misije i zadataka propisanih Zakonom o odbrani BiH.

U obraćanju učesnicima konferencije, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović je istakao da je ključna pretpostavka za izvršenje svih zakonom definiranih zadataka, kvalitetna individualna, institucionalna i kolektivna obuka pripadnika OS BiH.

Iako je obuka u 2020. godinu bila znatno otežana u uslovima uzrokovanim pandemijom COVID-19, za to vrijeme nismo prestajali sa aktivnostima. Bez obzira na teškoće koje smo imali, ostvarili smo zapažene rezultate i napredak. Nastavit ćemo sa obukom, kao i svim drugim aktivnostima u nastojanju da država BiH bude kredibilan partner na međunarodnom planu, kao i na planu jačanja regionalne saradnje, kroz provođenje zajedničke obuke, vježbi, i učešća u mirovnim misijama“, izjavio je general Mašović.

Na Godišnjoj konferenciji o obuci sagledan je dostignuti nivo obučenosti komandi i jednica OS BiH u protekloj godini, izvršena je analiza rezultata individualne i kolektivne obuke, identifikovani su problemi i izazovi sa kojima su se OS BiH suočavale tokom realizacije, te je predstavljena vizija buduće obuke koja je utemeljena na sistemu naučenih lekcija.

Oružane snage Bosne i Hercegovine ostaju posvećene implementaciji svih NATO normi i standarda, a ono što posebno hrabri OS BiH jeste podrška strateških partnera kao i prijatelja iz NATO saveza, te NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a i svih međunarodnih institucija koje daju aktivnu podršku, kako bi OS BiH postale visokofunkcionalne, kapacitirane i moderne, u cilju implementacije zakonskih rješenja, a za potrebe i dobrobit svih građana na cijeloj teritoriji BiH.

U prilog ovome su i aktivnosti koje su pred OS BiH u 2021. godini, kao što su aktivne pripreme na realizaciji vježbe “Immediate Response 21” (Brzi odgovor 21), do sada najveće zajedničke vježbe sa Vojskom SAD-a, koja će se održati ove godine u maju mjesecu na poligonima obuke Manjača i Glamoč.

Konferenciji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, predstavnici NATO Štaba Sarajevo na čelu sa brigadnim generalom Ericom Folkestadom, predstavnici EUFOR-a, te predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH.