Grad Zavidovići objavio konkurs za prijem lica na stručno osposobljavanje

Grad Zavidovići objavio je Javni konkurs za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će se izvršiti za lica koja imaju završenu visoku stručnu spremu VSS/VIII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (240 ECTS bodova).

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primaju se ukupno 7 (sedam) lica sa završenom pravnom ili upravnom strukom, ekonomskom strukom, saobraćajnom i političko-naučnom, tehnološkom, tehničkom i prirodnom strukom.

Postupak izbora lica na stručno osposobljavanje provest će Komisija za izbor koju imenuje Gradonačelnik.

Izabrani kandidati će obavljati stručno osposobljavanje za samostalni rad u okviru svoje struke, bez zanivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na ovoj poveznici.