Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Upravni odbor JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica objavio je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove ustanove.

Kako je navedenom u Javnom konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, s tim da isto lice ne može biti imenovano na više od dva mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat.

Kandidat za imenovanje na poziciju direktora u Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica mora ispunjavati: – opće i – posebne uslove.

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina o dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 5. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje,
 6. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
 7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 8. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80),
 9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/03), i
 10. da nema privatni/finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje.

Posebni uslovi su:

 1. kandidat mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije, a izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja,
 2. najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja,
 3. položen stručni ispit,
 4. da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno – obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi,
 5. da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti, i
 6. da priloži Program rada predškolske ustanove za mandatni period.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na internet stranici Grada Zenica.