Javni oglas za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići

Na stranici Grada Zavidovići jučer je objavi Javni oglas za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije (GIK) Zavidovići.

Člana Gradske izborne komisije Zavidovići imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na period od 7 (sedam) godina, od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije.

Kandidat za člana Gradske izborne komisije moraja ispunjavati slijedeće opće uslove:

  • da je osoba sa pravom glasa,
  • da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

Pored uslova iz tačke I. ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Gradske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće posebne uslove:

  • da ima prebivalište na području Grada Zavidovići,
  • da ima završen fakultet, odnosno VII / 1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studija sa najmanje 180 ETCS i
  • da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

  • članstvo u izbornoj komisiji,
  • članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Sastav Gradske izborne komisije mora biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“. Cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti na internet stranici Grada Zavidovići.