Javni oglas za prijem namještenika u Općini Maglaj

Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenika od 5.12.2023. godine) Općinski načelnik Maglaja objavio je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Oglasom se traže radnici na pozicijima:

 • Referent za održavanje premjera – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj – Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove
 • Viši referent za poslove pisarnice – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj

U radni odnos na navedena radna mjesta može biti primljena osoba koja ispunjava opće i posebne uslove oglasa.

Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da je punoljetna,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • da nije obuhvaćena članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi za poziciju 1:

 • SSS –IV stepen, završena geodetska škola,
 • položen stručni ispit,

Posebni uslovi za poziciju 2:

 • SSS – IV stepen, završena gimnazija, upravna ili druga srednja škola,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža.

Kandidat koji bude izabran na poziciju 2 stupit će na rad nakon što namješteniku koji obavlja poslove ovog radnog mjesta prestane radni odnos zbog sticanja uslova za penziju.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a cijeli tekst oglasa je dostupan na internet stranici Općine Maglaj.