Javni poziv raseljenim osobama u općini Zavidovići

Na zvaničnoj internet stranici Općine Zavidovići bjavljen je javni poziv raseljenim osobama u općini Zavidovići za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja

Prijave se podnose na propisanom popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija lično (pisarnica Općine Zavidovići) ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu Općine: Općina Zavidovići, ulica Safvet-bega Bašagića broj 9, 72220 Zavidovići, Služba za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica sa naznakom “RSP u BiH, podprojekat BIH6”.

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama općine Zavidovići (Info pult), Federalnom ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice i na web stranici općine Zavidovići.

Javni poziv ostaje otvoren od 15.9. do 5.10.2021. godine (15 radnih dana), od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Zavidovići, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Zavidovići.

Javni poziv kao i potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku: