Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje kamate privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, zaključenog između Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona i ZiraatBank BH dd, raspisan je Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede – privredni subjekti (pravna lica i samostalni poduzetnici/obrtnici):

 • sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana kod nadležnog organa u skladu sa pozitivnim propisima, bez obzira na oblik organizovanja;
 • subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/16,7/20);
 • subjekti male privrede koji na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:
  C – prerađivačka industrija (osim oblasti 12 -proizvodnja duhanskih proizvoda i oblasti 19 – proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda);
  I – djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo);
  J – informacije i komunikacije – šifre djelatnosti 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11;
  N – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – šifre djelatnosti 79.11, 79.12 i 79.90;
  S – ostale uslužne djelatnosti (osim oblasti 94 – djelatnost članskih organizacija);
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 i Stage 2 (ukoliko isti nije rezultat kašnjenja u otplati);
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
 • posluju minimalno 2 (dvije) godine.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede kojima je, za istu investiciju i iste prihvatljive troškove (ukupno ili djelomično) odobrena subvencija po osnovu javnih poziva Ministarstva za privredu objavljenih u 2023. godini.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede koji nisu opravdali dobijena poticajna sredstva Ministarstva za privredu iz 2021. i 2022. godine.

Sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu namijenjena korisnicima se ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka i za obavljanje sljedećih djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu – izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i igara na sreću, niti za nabavku opreme i sredstava za rad igara na sreću i zabavnih igara.

Sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke.

Pravo učešća za korištenje kreditnih sredstava Banke i sredstava subvencionirane kamate Ministarstva, nemaju privredni subjekti koji u momentu podnošenja zahtjeva za kreditiranje nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i privredni subjekti nad kojima je u momentu podnošenja zahtjeva za kredit pokrenut stečajni postupak ili likvidacija.

Korisnici kreditnih sredstava obavezni su osigurati kolateral kao obezbjeđenje kreditiranja iz ove kreditne linije. Vrsta kolaterala će se zahtijevati u skladu sa internim aktima Banke, a može biti:

 • hipoteka na nekretnine
 • zalog na opremu
 • mjenice firme/vlasnika
 • ostale vrste kolaterala u skladu sa internim aktima Banke.

Rok za podnošenje kreditnih zahtjeva počinje teći od momenta objave Javnog poziva i traje do utroška predviđenog iznosa za subvenciju kamate, odnosno, 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora između ZiraatBank BH dd i Ministarstva za privredu/gospodarstvo, uz mogućnost da se taj rok produži za dodatnih šest mjeseci.

Cijeli tekst poziva je dostupan za preuzimanje na ovoj poveznici.