Javni poziv za finansiranje projekta uklanjanja i zbrinjavanje pasa lutalica sa području Grada Zavidovići u sklonište za životinje

U utorak 7. novembra Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova Grada Zavidovići raspisala je Javni poziva za finansiranje projekta uklanjanja i zbrinjavanje pasa lutalica sa području Grada Zavidovići u sklonište za životinje.

Predmet javnog poziva je uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići za 2023. godinu u sklonište za životinje u skladu sa Odlukom o finansiranju projekta uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići u sklonište za životinje u skladu sa Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja.

Pod pojmom uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići podrazumijeva se humano hvatanje i smještaj u sklonište za životinje, hranjenje i veterinarsko zdravstvena njega pasa, vođenje evidencije o svakoj zbrinutoj i udomljenoj životinji, angažovanje na udomljavanju životinja i pronalaženje vlasnika, zaprimanje prijava o napuštenim i izgubljenim životinjama, obavezna sterilizacija ili kastracija i mikročipovanje.

Primarni cilj je zaštita i uklanjanje pasa lutalica sa ulica i obezbjeđivanje adekvatnih uslova u skloništu, te pronalazak adekvatnog udomljavanja za pse.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva, a uz prijavu na poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • projekat sa ponudom cijene za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići i smještaj u sklonište za životinje,
  • kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,
  • kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
  • podaci o pravnom licu, fizičkom licu ili udruženju (naziv i sjedište pravnog lica, fizičkog lica ili udruženja),
  • podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),
  • način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom,
  • dokaz o posjedovanju skloništa za životinje ( dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu),
  • dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa,

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na poziv, a prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj tabli Grada Zavidovići.

Neće se uzeti u razmatranje prijave pravnih lica, fizičkih lica ili udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu pozivom, a s licem čija prijava bude odabrana kao najpovoljnija bit će potpisan ugovor.

Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Zavidovići, Safvet-bega Bašagića, broj 9, 72220 Zavidovići; putem pisarnice Grada Zavidovići ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava na Javni poziv za finansiranje uklanjanja i zbrinjavanje pasa lutalica sa području Grada Zavidovići u sklonište za životinje“.

Tekst poziva je dostupan na internet stranici Grada Zavidovići.