JKP Radnik: Obavijest za korisnike komunalnih usluga

Iz JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići uputili su obavijest korisnicima o načinu odlaganja i selekcije komunalnog otpada.

Kako se navodi u istom, korisnici komunalnih usluga koji su dobili po dvije kante za odlaganje komunalnog otpada obavezni su isti selekcionirati po vrsti i odlagati u posebne odgovarajuće kante predviđene za tu vrstu otpada (komunalni otpad u kantu sa zelenim poklopcem, a reciklažni otpad: papir karton, najlon, plastika i metal u kantu sa plavim poklopcem).

Zabranjeno je odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namijenjene za reciklažni otpad, kao i otpada koji se može reciklirati u posude za miješani komunalni otpad, navode iz Radnika.

Kako ističu iz ovog preduzeća, u narednom periodu će komunalni inspektor i komunalni redar vršiti kontrolu i u skladu sa svojim ovlaštenjima kontrolisati ispravnost odlaganja otpada u kantama te po potrebi izdavati upozorenja i prekršajne naloge.