JP „ViK“ d.o.o. Zenica: Konkurs za izbor i imenovanje direktora odjela

JP „ViK“ d.o.o. Zenica objavilo je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju.

Imenovanje se vrši na period od četiri godine, a pored općih uslova, kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski fakultet (VII) stepen, najmanje 240 ECTS bodova,
  • da ima pet godina radnog iskustva u poslovima revizije i računovodstva,
  • da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, u listu „Oslobođenje“, web stranici Grada Zenica i web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica, a cijeli tekst konkursa je moguće preuzeti na ovoj adresi.