Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica u ZDK

Na osnovu Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/2023. godinu.

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa. Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

I Pravo učešća na konkursu imaju:

1. dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja;
2. ratni vojni invalidi;
3. demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;
4. članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih raznih vojnih invalida;
5. članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
6. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30. godine života;
7. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
8. djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetnja lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30. godine života.

II. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30. godine života;
3. djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30. godine života;

III. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:

1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
2. da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
3. oni ili članovi njihovovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
4. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 686,40 KM (80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
5. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25. godine života;

Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetnja lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

IV. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1. koji imaju status apsolventa;
2. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
3. koji su na vanrednom studiju;
4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
5. koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;
6. koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuslovnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Sl.novine ZDK“ br. 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18, 4/19 i 19/20).

V. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom sljedećih kriterija:

1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
2. socijalno-ekonomska situacija;
3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet;

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VI Izbor kandidata bez bodovanja:

1. kandidati iz stava I. Tačka a) do tačke e) i stava II;
2. djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;
3. kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

VII. Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

1. dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
2. uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
3. potvrdu o redovnom studiju;
4. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini sa ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
5. dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika – studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
6. ovjerenu kućnu listu;
7. uvjerenje o prosjećnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave konkursa ili ček za penzionere, odnosno dokau o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
10. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
11. izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;
12. rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta – aplikanta i članova njegove porodice;

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.