Mine su još uvijek veliki problem za šumska područja, dostupna aplikacija za praćenje sumnjivih lokacija

Sve veće interesovanje ljudi za boravak u prirodi, kako sa turističkog, tako i sa zdravstvenog aspekta, otvara razne mogućnosti za razvoj turističkih potencijala u našoj zemlji. Šuma kao izvor čistog zraka i riznica jedinstvene ljepote, za sve ljubitelje prirode, nudi primamljive i izazovne odmore koji pogoduju i zdravlju čovjeka.

Međutim, agresija na Bosnu i Hercegovinu ostavila je niz posljedica na sve segmente razvoja države u političkom, ekonomskom i tehnološkom procesu, ali i smanjila mogućnosti za razvoj turizma u mnogim predjelima gdje se posebno ističe nemogućnost iskorištavanja šumskog potencijala u ovu svrhu zbog miniranih područja.

Od ukupne minski sumnjive površine 594 m² ili 56,73% se odnosi na šume i šumska zemljišta. Iako kontinuitet u deminiranju postoji, cjelokupan proces se odvija jako sporo, prije svega jer je protivminsko djelovanje izuzetno skup, komplikovan i opasan proces a najveći problem predstavljaju minska polja koja nisu uredno dokumetovana ili su nepoznatog rasporeda, sa pojedinačnim minama ili grupama mina na širem području. Osim toga, rješavanje problema sa minama dodatno usložnjavaju i nedovoljno razvijene tehnologije za operativni rad na terenu što sve ukupno cijeli proces protivminskog djelovanja čini sporim i veoma skupim a kao rezultat ima aktivnost na njihovom uklanjanju i godinama nakon ratnih dejstava.

Zbog navedenog, te jako malih ulaganja u deminiranje, a prema podacima Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), pretpostavlja se da u BiH još uvijek ima više od 75.000 neeksplodiranih mina i drugih ubojitih eksplozivnih sredstava, mahom na nekadašnjim linijama razgraničenja, što BiH čini vodećom po broju zaostalih mina u Europi. Pretpostavlja se da kontaminiranost minama utiče na čak 15 posto stanovništva u BiH, a od mina i ubojitih eksplozivnih sredstava stradalo je 1.766 osoba , od čega više od 617 smrtno. Smrtno su stradala i 53 deminera.

Minski sumnjiva površina na području Zeničko dobojskog kantona iznosi 134,39 m² ili 12,83% od ukupne minski sumnjive površine u Federaciji Bosne i Hercegovini. Od toga, minski sumnjiva površina “šume i šumskog zemljišta” iznosi 100,45 m² ili 74,74% od ukupne minski sumnjive površine u Zeničko – dobojskom kantonu.

Deminiranje šumskih područja se provodi još sporije s obzirom da se kao prioritet uzimaju naseljena područja.

Moderne tehnologije su doprinijele lakšem i jednostavnijem kretanju informacija i ljudi, tako je uz finansiranje Evropske unije, putem Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (IcSP) prošle godine razvijena i prva aplikacija za mobilne telefone koja koristiti sve podatke BHMAC-a o minski sumnjivim lokacijama, što će doprinijeti boljoj sigurnosti građana.

Aplikacija se aktivira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u BiH. Dodatna prednost aplikacije je i mogućnost, da ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, upozorava se na koji način treba da se ponaša u takvoj situaciji, odnosno kako da obavijsti nadležne institucije o pronalasku istog.

Obrađeni su podaci za 143 općine u Bosni i Hercegovini, dok je minska opasnost potvrđena u 118 općina, a formirano je ukupno 478 minski sumnjivih površina.

Ova aplikacija će biti od koristi i preduzećima koja gazduju šumama u Bosni i Hrcegovini, kako bi se lakše identifikovala sumnjiva minirana šumska područja, te zaštitili ljudi koji rade na eksploataciji šume.

Također, olakšat će nedoumice i planinarima, kao i turistima koji se kreću u šumama, da bi sa sigurnošću znali da je njihov izlet i uživanje u šumskim ljepotama u potunosti siguran.

Dakle, najbolja prevencija od nesreće je informisanje o mjestima gdje se mine nalaze i izbjegavanje označenih površina, bilo da se radi o trakom obilježenim područjima ili podacima dobijenim putem mobilne aplikacije.

Isto tako, jako je važna pojedinačna odgovornost i prijava minsko eksplozivnih sredstava ukoliko se uoče, kako bi se područja obilježila i spriječile nesreće.

Aplikaciju “BH Mine Suspected Areas“, možete pronaći na Google Play-u i njeno instaliranje je besplatno.