MUP ZDK objavio oglas za prijem više od 100 policijskih službenika

Kako je početkom sedmice i najavljeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP), danas je objavljen Javni oglas za prijem policijskih službenika.

Oglasom se traži 100 izvršioca u čin policajac, odnosno, pet izvršioca u čin mlađi inspektor. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i to:

  1. državljanstvo Bosne i Hercegovine,
  2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin „policajac“ i do 35 godina za početni čin „mlađi inspektor“ računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas,
  3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme za čin „policajac“, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ECTS bodova ili najmanje VI stepen stručne spreme za čin „mlađi inspektor“,
  4. da ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika propisanu Pravilnikom o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
  5. da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
  6. da nema bezbjedonosnih smetnji u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka,
  7. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,
  8. da mu nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo,
  9. da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove, a to je položen vozački ispit “B” kategorije.

Informacije o prijavi na oglas, kao cijeli tekst javnog oglasa je moguće preuzeti na internet stranici MUP-a ZDK.