Narednog utorka 11. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Naredne sedmice, u utorak 30. novembra, bit će održana 11. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići u Konferencijskoj sali JU „Centar za kulturu“ Zavidovići.

Općinski vijećnici će na dnevnom redu imati 11 tačaka i to kako slijedi:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.09.2021.godine sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.
 3. Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići za 2022. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o bezbijednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 6. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Zavidovići sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 7. Izvještaj o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zavidovići.
 8. Inicijativa Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu, odnosno izmjenu Odluke o komunalnim taksama Općine Zavidovići.
 9. Inicijativa vijećnice Erne Merdić Smailhodžić i vijećnika Demira Buljubašića i Amera Avdičevića za dodjelu prostorije mladima na korištenje u vlasništvu Općine Zavidovići.
 10. Inicijativa vijećnika Armina Imamovića za formiranje Razvojnog tima.
 11. Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH za donošenje Odluke o hitnom nastavku procesa eksproprijacije pristupnog puta počev od Gradske sportske dvorane do kraja ulice Nikola Tesla.
 12. Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH za donošenje odluke o postavci nadstrešnice sa klupom na autobuskom stajalištu u ulici Zlatnih ljiljana.