Objavljen konkurs za direktora Službe za zapošljavanje ZDK

Upravni odbor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora Službe.

Opći uslovi konkursa su:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. Ustava Bosne i Hercegovine),
  • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12),
  • da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
  • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.

Posebni uslovi:

  • univerzitetska diploma visokog obrazovanja društvenog smjera, odnosno visokog obrazovanja po bolonjskom procesu društvenog smjera, sa najmanje 240 ECTS bodova,
  • pet godina radnog iskustva u struci.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom, imenovanom od strane Upravnog odbora.

Cijeli tekst konkurs je dostupan na ovoj poveznici.