Objavljen konkurs za državnog službenika u Općini Maglaj

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Maglaj.

Konkurs je objavljen za poziciju stručnog saradnik za urbanizam, prostorno uređenje i planove u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, a konkursom se traži jedan izvršilac za navedenu poziciju.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  •  stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, završen arhitektonski ili građevinski fakultet ili drugi fakultet arhitektonskog ili građevinskog usmjerenja,
  • najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru,
  • položen vozački ispit B kategorije.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na internet stranici Agencije za državnu službu FBiH.