Objavljen oglas za prijem u Graničnu policiju BiH

Ove sedmice je objavljen Javni oglas za prijem kadeta u činu ”mlađi inspektor” i u činu ”policajac” Granične policije Bosne i Hercegovine..

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 kadeta XII klase s najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”mlađi inspektor” i 125 kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”policajac” u više organizacionih jedinica.

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

a) državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora;
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije);
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;
f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala,;
g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom.

Posebni uslovi:

  • da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;
  • vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije);
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • poznavanje rada na računaru

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije BiH u Sarajevu ili sa internet stranice Granične policije BiH.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi, a cijeli oglas je dostupan na ovoj poveznici.