Objavljeni konkursi za izbor direktora i prijem radnika u Domu za stara lica Zenica

Objavljeni su javni konkursi za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara lica Zenica”, kao i za prijem radnika u ovoj ustanovi.

Pored općih uslova, za direktora javne ustanove koji se imenuje na mandatni period od četiri godine može biti imenovano lice koje ispunjava navedene posebne uslove:

  • VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, fakultet socijalnog rada ili drugog društvenog smjera,
  • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru,
  • razvijene komunikacijske vještine,
  • vještine rukovođenja i menadžmenta,
  • da u pisanoj formi ponudi Program rada i razvoja Javne ustanove “Dom za stara lica Zenica” Zenica za period od četiri (4) godine, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na internet stranici Grada Zenica.

Kada je riječ o konkursa za prijem radnika, istim se prima jedan izvršilac na poziciji kuhar/ica, a na određeno vrijeme.

Tekst konkursa je moguće preuzeti na ovoj poveznici, a pored općih uslova, zainteresovani kandidati trebaju da III stepen stručne spreme – zanimanje KV kuhar, te jednu godinu iskustva u struci.