Održan nastavak 27. sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održan je jučer, u četvrtak 8. juna. Vijećnici su razmatrali devet tačaka Dnevnog reda.

U uvodu sjednice usvojen je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina općina Maglaj i stručna obrada Zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije broj: 04-14-2824-1/23 od 10.04.2023. godine koji je upućen u javnu raspravu.

Također, vijećnici su usvojili: Odluku o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Kosova“ po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa, Odluku o razrješenju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj, Odluku o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Maglaj, Rješenje o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj, kao i Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.01.2023. godine do 30.04.2023. godine.

Potrebnu većinu nisu dobile sljedeće tačke dnevnog reda: Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022. godinu, Program rada Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2023. godinu, Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022. godinu, kao i Program rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2023. godinu.

Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva u općini Maglaj u 2022. godini primljena je k znanju, a na kraju sjednice su postavljena vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.