Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U 13 sati i velikoj sati zgrade Gradskih organa u Zavidovićima počela je 10. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići.

U uvodu sjednice Šemsudin Skejić, predsjedavajući ove sjednice, konstatovao je da su na početku sjednice prisutna 24 vijećnika čime je zadovoljen kvorum.

Iako se po ranije najavljenom dnevnom redu trebalo raspravljati o 14 tačaka dnevnog reda, odlukom Gradonačelnika s dnevnog reda su povučene dvije tačke, tačka 5 i tačka 12, odnosno Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području Grada Zavidovići za 2023. godinu te Prijedlog Odluke o visini naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići.

Reporter Z Portala je bio prisutan današnjoj sjednici kao jedini predstavnik medija

Na 1. tački današnje sjednice bile su Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Ramiz Latifović (SBB) je uputio inicijativu za izmjenu i dopunu Budžeta za 2023. godinu tako da se transfer parlamentarnim grupama usmjeri na novi transfer za jednokratne pomoći starim i iznemoglim licima i licima bez primanja. On je akcentirao da se ovaj transfer treba ponajviše odnositi na radnike bivšeg industrijskog preduzeća “Krivaja”. On je također zatražio odgovor na pitanje koliko je u prošloj 2022. godini isplaćeno sredstava parlamentarnim grupama, te koliko je planirano u 2023. godini.

Refik Ćatić (NBL) je uputio pitanje vezano za magistralni put M17.1, odnosno, o rješavanju problema na ovom putu u Zavidovićima, s fokusom na mostove na rijekama Gostović i Krivaja.

Gradski vijećnik Samir Skejić (NiP) je prezentovao svoju inicijativu, a u kontekstu izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići, prema kojoj bi se definisala obaveza Gradonačelnika Zavidovića, odnosno, njegovog redovnog prisustva sjednicama Gradskog vijeća Zavidovići.

Haris Hodžić (SDP) je zatražio da se od nadležne Kantonalne direkcije pribavi odgovor da li je planirano saniranje desne trange na regionalnom putu R465 Zavidovići-Maglaj (Ekonomija).

Igor Šimšić (SDP) je zatražio da se osigura pomoć za građane koje su pretrpjeli štetu nakon nedavnog požara u ulici 15. septembra, čiji su stambeni objekti stradali u požaru.

Amer Advičević (SDA) je postavio pitanje nadležnim službama o ispravnosti održavanja današnje sjednice, obzirom da je usvojena izmjena Poslovnika koja predviđa snimanje i emitiranje sjednice, a da se sjednica ne prenosi uživo niti snima u video formi. Na njegove pitanje sekretarica Gradskog vijeća je kazala da je ispoštovana ova sjednica obzirom da se emituje na Radio 1503 Zavidovići kao i putem našeg portala.

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići je na 2. tački. Kandidati za predsjedavajućeg su bili Demir Buljubašić (A-SDA) i Zahid Avdičević (GDS), ali je prije početka glasanja Zahid Avdičević (GDS) povukao svoju kandidaturu te se glasalo samo o jednom kandidatu.

Obzirom da nije bilo dovoljno glasova o prijedlogu o javnom glasanju, glasanje će je obavljeno tajno. Od 24 vijećnika koja su bila prisutni prilikom glasanja, sedam vijećnika je glasalo za Demira Buljubašića, dok je 17 bilo nevažećih glasačkih listića, te navedeni gradski vijećnik nije imenovan za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići. Postupak će biti ponovljen te bi se u narednom periodu trebao izabrati novi predsjedavajući.

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog Rješenja o razrješanju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići, na tački 3, a nakon što je gradski vijećnik Refik Ćatić podnio ostavku na ovu funkciju. Ovaj prijedlog je usvojen za 20 glasa, tri protiv i dva suzdržana glasa.

Na 4. tački je bio Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići, sa stavom Komisije za Statut i propise, a prijedlog ove komisije je usvojen sa 18 glasova za, te je usvajanjem ovog prijedloga Gradsko vijeće vratilo nacrt odluke predlagaču na doradu.

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka” i Nacrt Programa socijalno-neprofitnog stanovanja za zgradu zvana „Samačka”, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi je bio na 5. tački današnjeg dnevnog reda. Nakon izlaganja pomoćnika gradonačelnika Nermina Čahtarevića, ova odluka je usvojena sa 23 glasa, dok su dva gradska vijećnika bila uzdržana prilikom glasanja.

Na tački 6. današnje sjednice bio je Prijedlog Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992-1995. godine na području Grada Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, uz amandman Komisije za Statut i propise gdje se iznad riječi “djeca” dodaje “u odbrambeno-oslobodilačkom ratu”. Ova odluka je usvojena jednoglasno.

Pomoćnik Gradonačelnika Idriz Alihodžić

O Prijedlogu Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2023. godinu glasalo se na 7. tački današnje sjednice. Isti je jednoglasno usvojen.

Na 8. tački je usvojen i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na dogradnji javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice „Krivaja” naseljeno mjesto „Bare-Keseri”.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju distributivne mreže – druge faze sistema vodosnabdijevanja MZ „Rujnica” za naseljena mjesta Luke, Kaziće, Jolde, Husići i Tursići priključenjem na gradski vodovod definisan prvom fazom sistema vodosnabdijevanja je usvojen jednoglasno sa 26 glasova na 9. tački.

Tačku 10. današnje sjednice je činio Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići i Prijedlog javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Zavidovići. Nadležna komisija je predložila amandman na ovu odluku, koji je postao sastavni dio odluke nakon što je prihvaćen od strane Gradonačelnika. Ovaj prijedlog je usvojen s 25 glasova.

Prijedlog Odluke o visini naknada za rad članova Gradske izborne komisije Zavidovići za 2023. godinu je bio tema 11. tačke. Nakon diskusije vijećnika, glasalo se o zaključku po kome se odluka vraća na doradu, a što je Gradsko vijeće usvojilo.

Posljednja tačka današnje sjednice, tačka 12, bila je Informacija o provedenim aktivnostima na realizaciji Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku za pristupanje postupku kupovine parne lokomotive. Nakon izlaganja pomoćnika Gradonačelnika Nermina Čahtarovića, koji je naveo da je lokomotiva kupljena te da Gradska uprava ima šest mjeseci da je izmjesti, ali na što će se sačekat obzirom da je u toku i postupak kupovine Vila Krivaja. I ova informacije je usvojena jednoglasno.

Sjednica je okončana u 15:45.