Održana 11. sjednica Skupštine ZDK

Danas je održana 11. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, a na kojoj je razmatrano osam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas, u okviru procedure za donošenje federalnih zakona, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenja Prednacrta Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom.

Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo.

Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 11. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, a potom u okviru četvrte tačke dnevnog reda i Odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora.

U okviru pete i šeste tačke dnevnog reda razmatrani su Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2021. godini sa Izvještajem o poslovanju JU Univerzitet u Zenici za 2021. godinu i Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2022. godini sa Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada JU Univerzitet u Zenici za 2022. godinu. Nakon sveobuhvatne diskusije, niti jedan od ova dva izvještaja nije dobio dovoljan broj glasova zastupnika u kantonalnoj skupštini da bi bio prihvaćen.

Do kraja sjednice, Skupština Zeničko–dobojskog kantona nije prihvatila Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2022. godini, kao ni Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Nijedna od ove dvije informacije nisu dobile dovoljan broj glasova zastupnika da bi bile prihvaćene.