Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U srijedu, 30. novembra 2022. godine, u sali Općinskog vijeća Žepče održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče.

U radu sjednice sudjelovalo je svih 25 vijećnika koji su raspravljali o devet tačaka dnevnoga reda.

Prije usvajanja dnevnog reda vijećnicima se obratila direktorica JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić koja je vijećnike upoznala s aktualnim pitanjem ambulante u Željeznom Polju.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa pristupilo se usvajanju dnevnoga reda.

Prve četiri tačke dnevnoga reda odnosile su se na prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Žepče, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke člana Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća, Komisije za etički kodeks i ponašanje Općinskog vijeća i prijedlog Odluke o Imenovanju Kolegija Općinskog vijeća.

Od 18. sjednice funkciju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Žepče će obavljati Slavica Andrić Šajinović, umjesto Ivice Penića, koji je podnio ostavku na vijećnički manadat, a nakon osvajanja mandata u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Naredne tačke dnevnoga reda odnosile su se na Proračun/Budžet Općine Žepče kao najvažnijeg dokumenta Općine. Izmjene i dopune Proračuna Općine Žepče za 2022. godinu obrazložio je Općinski načelnik Mato Zovko koji je pojasnio razloge za donošenjem izmjena i dopuna u iznosu većem od skoro dva miliona konvertibilnih maraka u odnosu na usvojeni proračun u 2022. godini koji je usvojen u iznosu 9.998.000 KM.

Izmjene i dopune proračuna Općine Žepče za 2022. godinu planirane su zbog uvećanja ostvarenja namjenskih sredstava s viših razina vlasti i nenamjenskih sredstava, gdje je do najvećeg povećanja došlo od poreza na promet nekretnina gdje je prihod veći za 115.000 KM, u odnosu na planirani, zatim porezu na dohodak koji je veći za 298.000 KM od planiranog. Prihodi od PDV-a su uvećani za 352.000 KM. Od namjenskih sredstava, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je uplatila 905.000 KM za izgradnju toplovoda za novu osnovnu školu i nastavak gradnje dvorane u Željeznom Polju, a Vlada FBiH je uplatila 350.000 KM više od planiranog.

U nacrtu Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu planiranu su prihodi u iznosu od 11.900.000 KM. Nacrt Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu po svim stavkama je također obrazložio Općinski načelnik, a usvojen je s 20 glasova za i tri suzdržana.

Na temu Budžeta u narednom periodu bit će organizirana Javna rasprava na kojoj će građani moći dati svoje primjedbe i prijedloge o utrošku budžetskih sredstava.

Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Općine Žepče za 2023. godinu bila je sedma tačka o kojoj su raspravljali vijećnici, a ista je također usvjena s omjerom od 20 glasova za i s tri suzdržana glasa.

Informacija o sportskim udruženjima na području općine Žepče za proteklu 2021. godinu je vijećnicima prezentirao pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.

Informacija je jednoglasno usvojena kao i posljednja tačka dnevnoga reda, a to je bio prijedlog odluke o uvećanju temeljnog kapitala JU „Dom zdravlja s stacionarom“ Žepče.