Održana 20. sjednica OV Žepče, usvojeno povećanje naknada za vijećnike

Jučer je u Sali Općinskog vijeća Žepče održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj se raspravljalo o 18 tačaka dnevnog reda.

Tokom prve dvije tačke općinski vijećnici su usvojili izvješće o radu Općinsko vijeća, te novi Program rada koji će teći istom dinamikom kao i prošle godine.

Treću tačku dnevnog reda činilo je Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2022. godinu, a isti je obrazložio Općinski načelnik Mato Zovko. Naveo je da kada je riječ o sufinansiranju s viših razina, Federalno ministarstvo financija izdvaja najviše, zatim Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Prošle godine je od doznačenih sredstava finansirana Poslovna zona Radovlje, kao i izgradnja OŠ Žepče. Naveo je kako je uz pomoć federalnih sredstava završen sustav navodnjavanja Žepačkih polja, te se osvrnu na važnost izgradnje autoceste i radove na eksproprijaciji, gdje je naveo da je upravo ovih dana završen projekt izvlaštenja zemljišta od Golubinje do Ozimice.

Općinski načelnik je naveo kako je saradnja s brojnim međunarodnim organizacijama iz godine u godinu sve veća. Na tom tragu je podijelio vijest s vijećnicima da je Vlada Republike Češke potvrdila i odobrila projekt izgradnje nove gradske kotlovnice.

Od četvrte do osme tačke usvojene su informacije o stanju sigurnosti za period januar – decembar 2022. godine, odnosno, o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tokom 2022. godine. Također je usvojeno i Izvješće o radu LEF-a za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu, Izvješće o implementaciji Akcionog plana za 2022 .godinu Strategije razvoja Općine Žepče i usvajanje Akcionog plana (1+2) za 2023-2025. godinu, te Izvješće o implementaciji Gender Akcionog plana za 2022. godinu i Godišnji Akcioni plan za 2023. godinu

Na devetoj tački dnevnog reda je jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i gospodarenje vodnih objekata JP „Komunalno“ d.o.o.

Na 10. tački dnevnog reda raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Žepče, koju je vijeće usvojilo s 18 glasova za i tri protiv, te tako povećalo naknade sa dosadašnjih 350 na 450 KM.

Do kraja sjednice su usvojene su i preostale tačke dnevnog reda.