Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Danas je održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a na kojoj su vijećnici razmatrali 13 tačaka dnevnog reda.

Usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2023. godinu i predviđeni su prihodi i primici u iznosu od 8.813.607 KM. Shodno Zaključku Općinskog vijeća Maglaj, otvorena je javna rasprava koja traje od danas, 23. novembra do 5. decembra 2022. godine. Centralna javna rasprava bit će održana 1. decembra 2022. godine u sali Općinskog vijeća ( JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ) sa početkom u 12 sati.

Nadalje, usvojen je: Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, Periodični finansijski izvještaji Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2022. godine, Odluka o konačnoj raspodjeli dobiti za 2021. godinu, Odluka o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Maglaj, te Odluka o razrješenju dva zamjenska člana Općinske izborne komisije.

Također, usvojena su sljedeće odluke iz oblasti urbanizma i imovinsko-pravnih poslova: Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar – Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu Stenaklić Hane iz Maglaja, Odluka o prihvatanju poklona nekretnine – zemljišta (Mehinagić Nermina) i Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Udruženju Organizacija ratnih vojnih invalida općine Maglaj radi oblikovanja građevinske parcele.

U nastavku sjednice, prihvaćeno je Rješenje o izmjeni Rješenja broj: 02-04-1-1792/22 od 08.09.2022. godine (Dubravica Fikret), Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović Armina iz Čoba i Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović Velije iz Čoba.

Na današnjoj sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi kojom ovjere izjava ( izjava o zajedničkom domaćinstvu, izjava o životnom osiguranju i nasljedstvu) članovi jednog zajedničkog domaćinstva plaćaju u iznosu od 5 KM, a u svrhu ostvarivanja prava na dječiji dodatak.

Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022. godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj sa programom rada za 2022/2023. godinu primljena je k znanju.

Na sjednici su također nadležnim organima i službama postavljena vijećnička pitanja i pokrenute vijećnićke inicijative.