Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Jučer je održana 21. sjednica Općinskog vijeća Žepče, u na kojoj su vijećnici raspravljali o 17 tačaka dnevnog reda.

Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika, a na samom početku svečanu zakletvu je položio novi vijećnik Branimir Pavlović, iz reda HDZ-a.

Vijećničko pitanje i inicijativu je dao Elvis Botić. Pitanje se odnosilo na rješenje i prenamjenu objekta stare zgrade suda, te je zamolio da se daju na znanje tačne lokacije izgradnje novog Doma zdravlja i nove zgrade općinske uprave u Žepču. Zahtjev se odnosio na rekonstrukciju javne rasvjete u središtu grada, koja je prema njegovim riječima zastarjela.

Marko Ćuro je Općinskom vijeću podnio izvještaj o radu Povjerenstva za etički kodeks, te obrazložio izrečeni ukor vijećniku SDP-a Muhamedu Čoliću.

Zapisnik s prethodne sjednice, kao i predloženi dnevni red su usvojeni jednoglasno.

Prvu tačku, Izvješće o izvršenju Proračuna (Budžeta) Općine Žepče za 1.1. – 31.12.2022. godine je predstavio pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović. Ukupni ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 12.809.188,00 KM, a rashodi 12.766.291,00 KM.

Općinski načelnik Mato Zovko je naveo kako je ovo najveće izvršenje Proračuna do sada. Naveo je da porez na dohodak i PDV iznose 5.600.000,00 KM što je veoma bitan pokazatelj stanja, te da kapitalni projekti iznose preko 4 miliona, što pokazuje opredjeljenje Općine Žepče da radi i gradi.

Godišnji plan rada Općinske uprave i Općinskih službi za upravu Žepče za 2023. godinu je predstavio Općinski načelnik. Naglasio je kako su strateški ciljevi Općine Žepče razvijeno gospodarstvo i poljoprivreda, unaprijeđen kvalitet života i sigurnost građana, te povećana energetska efikasnost i unaprijeđena zaštita okoliša. Draga tačka dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Izvješće o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2022. godinu i Plan kapitalnih investicija za 2023. godinu je dokument koji Općina Žepče usvaja 12 godina za redom. U istim su sadržani svi urađeni projekti u mjesnim zajednicama, kao i popis vanredno urađenih projekata koji su realizovani uz podšrku viših niova vlasti ili sudjelovanju mještana u finansiranju.

U prošloj godini realizovano je ukupno 127 projekata iz programa kapitalnih investicija. Ukupna vrijednost realiziranih projekata u prošloj godini iznosila je 7.321.000 KM, od čega je iz općinskog Proračuna uloženo oko 33,1 %, a 66,9 % sa drugih razina vlasti i iz drugih izvora. Za ovu godinu planirano je ukupno 69 projekata u vrijednosti oko 8.127.000 KM.

Ova tačka je također usvojena jednoglasno.

Izvješće o radu JU “Opća biblioteka” Žepče za period od 1.1 do 31.12.2022. godine je vijećnicima predstavila direktorica ustanove Sabina Maličbegović

Izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva Općine Žepče za period 1-31.12.2022. godine je predstavila općinska pravobraniteljica Dejana Širić.

Izvješće Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 1-31.12.2022. godine je obrazložio predsjednik Povjerenstva Josip Tadić. Ukupna vrijednost nekretnina kojim se prometovalo je  10.104.187,37 KM. Po Zakonu, 5% od vrijednosti nekretnina pripada Proračunu općine Žepče, a za prošlu godinu je prihodovan iznos od 435.493,95 KM.

Četvrta, peta i šesta tačka dnevnog reda su također usvojene.

Naredne tačke dnevnog reda odnosile su se na dokumente koje zahtijevaju međunarodni projekti. Plan integriteta za 2022. godinu, odnosno Akcioni plan je po prvi put kao dokument predstavljen pred vijećnicama i vijećnicima. Dokument je usvojen jednoglasno.

Predlagač osme tačke bio je direktor JU Komunalno Žepče, Mirko Šumić, a radi se o Izvještaju o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) za prošlu godinu. Radi se o dokumentima koje zahtijevaju međunarodni projekti, u ovom slučaju riječ je o MEG projektu. Izvještaj je usvojen jednoglasno.

Deveta i 10. tačka Dnevnog reda, Izvještaj o realizaciji plana implementacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2022, te Akcioni plan implementacije LAPZ za 2023. godinu su strateški dokumenti koji govore o provedenim mjerama zapošljavanja u našoj općini, a Izvještaje izrađuje Razvojna agencija Žepče. I ove tačke su usvojene jednoglasno.

Rezultate anketiranja građana je predstavila direktorica Razvojne agencije Žepče, Branka Janko. Vijećnici su diskutirali o rezultatima zadovoljstva građana kada je riječ o kvaliteti pružanja komunalnih i drugih javnih usluga, te jednoglasno usvojili odluke.

Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama našao se kao 13. tačka dnevnog reda, čime je naglašeno da je došlo do usklađivanja određenih taksi, ali da je 80% njih ostalo nepromijenjeno.

Pod 14. tačkom dnevnog reda, za članove Općinske izborne komisije na razdoblje od sedam godina imenovani su Dragan Galić i Dijana Vilić.

Preostale tačke dnevnog reda su također usvojene do kraja sjednice.