Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Danas je održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Vijećnici su razmatrali 21 tačku dnevnog reda.

Ranije predloženi dnevni red dopunjen je prijedlozima rješenja o popuni Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj, dok su dvije tačke dnevnog reda povučene i bit će razmatrane na nekoj od narednih sjednica.

Usvojen je Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna za 2024. godinu i Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za 2024. – 2026. godinu, te Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj koji je upućen u javnu raspravu.

Nadalje, vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2022. godinu i Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu. Također, usvojena je Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj, Odluka o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu, te Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m² korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2023. godinu koja iznosi 820 KM.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj, usvojen je i Nacrt Odluke o javnim priznanjima Maglaja koji je upućen u javnu raspravu.

Općinsko vijeće Maglaj dalo je saglasnost za konačno imenovanje direktora Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj. U nastavku sjednice usvojena je Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Smailović (Mujo) Alminu iz Čoba radi oblikovanja građevinske parcele, te je prihvaćeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Islam) Ruvejde iz Čoba i Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Ramo) Hamzalije iz Čoba.

Općinsko vijeće Maglaj zbog isteka mandata, imenovalo je nove članove Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Drugostepene stručne komisije. Također, izvršena je popuna članova u Etičkoj komisiji časti, Komisiji za pitanje mladih i ravnopravnost polova i Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Nakon rasprave u kojoj su vijećnici istaknuli napredak u radu Policijske stanice Maglaj, Informacija o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj primljena je k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i predložene vijećničke inicijative.