Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 24. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 11 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići

U uvodu sjednice iz Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije (SDA) je saopšteno da je Hasib Huskić novi predsjednik kluba.

Na prijedlog gradonačelnika, u odnosu na ranije predloženi dnevni red, s istog je povučena peta tačka, odnosno, Razmatranje Zahtjeva za pomoć u poslovanju JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići, broj: 747-9-04/24 od 15.04.2024. godine.

Na 1. tački dnevnog reda su bila Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za kupovinu Krivajine vile s prijedlogom krajnje namjene objekta nakon kupovine je povučena na zahtjev predlagača.

Prvi je vijećnička pitanja i inicijativu uputio Samir Skejić (NiP). On je od nadležne službe za komunalne poslove zatražio informaciju o zagađenju vodotoka na području grada Zavidovići. Također, od JKP Radnik je zatražio informacije o postojanju prečišćivača na mjestu gdje su otpadne vode pritječu u riječne tokove. Također, podnio je incijativu za kupovinu i instaliranje uređaja za mjerenje zagađenje.

Demir Buljubašić (A-SDA) je postavio pitanje o ranije podnešenoj inicijativi, te zatražio i dostavu odgovora o utrošku sredstava od koncesija.

Hasib Huskić (SDA) je uputio pitanje o fazi izradi dokumentacije o izradi lokalnog puta od Krušcica do Livada. On je u ime kluba uputio inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići, odnosno, tako što bi se pružanje usluga naplate parkinga na javnim površinama prepusti JKP Radnik. Na istom tragu, gradski vijećnik je predložio inicijativu za usklađivanje statusa JKP Radnik sa zakonima kako bi se proširile djelatnosti na pružanje usluga održavanja javnih parkirališta i rezervacije parkinga.

Haris Hodžić (SDP) je zatražio od nadležnih službi dostavu analitičkog konta dobavljača za nekoliko javnih ustanova i preduzeća.

Ramiz Latifović (SBB) je uputio inicijativu za sanaciju kvara na semaforima na centralnoj gradskoj raskrsnici, Hamdo Džinić (SDP) je postavio pitanje o fazi sprovođenja završnih radova na vodovodu u Vozući, dok je Asim Sinanović (SP/U) u formi incijative predložio pomoć za dobrovoljne darivaoce krvi.

Nakon toga je jednoglasno s 22 glasa usvojena Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za obezbjeđenje kreditnih sredstava koja bi se koristila isključivo za realizaciju infrastrukturnog projekta: Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pašin Konak.

Inicijativa vijećnika Šemse Fehrića da se za svaku novootvorenu firmu u 2024. godini, počevši od 01.01. do 31.12.2024. godine, obezbijede sredstva za kupovinu fiskalne kase je odbijena. Nakon negativnog mišljenja gradonačelnika, za njeno usvajanje je glasalo osam vijećnika.

Na 2. tački je bio Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine – IV kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve je usvojen sa 22 glasa, uz po jedan uzdržan i glas protiv.

Nakon rasprave gradonačelnika i nekoliko gradskih vijećnika, na 3. tački je usvojen Izvještaj Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2023. godinu, a isti je usvojen sa 20 glasova, dok su četiri vijećnika bila suzdržana.

Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Zavidovići za 2023. godinu je činio tačku 4, a predstavio ga je Nijaz Karahasanović, gradski pravobranioc. Isti je usvojen s 19 glasova, uz četiri glasa protiv.

Na narednoj 5. tački, a nakon pauze, prezentovan je o Izvještaju o radu Skupštine JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići i Izvještaju o poslovanju JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2023. godinu. 

Izvještaj o radu Skupštine je prezentovao njen predsjednik Suad Omerašević, a izvještaj o poslovanju preduzeća direktor istog Amer Halilović. Isti su usvojeni s 23 glasa vijećnika.

Na 6. tački je trajala višesatna rasprava po Prijedlogu Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići, a isti je usvojen sa 16 glasova, 11 vijećnika je bilo protiv, a jedan suzdržan. Protiv su bili uglavnom vijećnici SDA i SDP.

Nakon jednosatne pauze, na 7. tački je sa 17 glasova prisutnih vijećnika usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete ,,Kamenica 1.“ na području turističkog naselja Kamenica u dužini od cca 4300 metara.

Na narednoj 8. tački je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2023. godinu, s 18 glasova za i dva uzdržana glasa.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,,Kulturno-sportski centar“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu je prezentovao direktor Sanel Jalmanović, a nakon pohvala od strane gradskih vijećnika, isti je jednoglasno usvojen na tački 9.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,,Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu je usvojen jednoglasno s 25 glasova na 10. tački današnje sjednice.

Na narednoj 11. tački je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,Javna biblioteka“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu, a svi vijećnici su glasali za njegovo usvajanje.

Informacija o realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica je bila predmet današnje 12. tačke, a ista je primljena k znanju.

Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove Savjeta mjesne zajednice je jednoglasno usvojen na posljednjoj 13. tački.

Sjednica je završena u 17:29 sati.