Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Jučer je održana 25. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 15 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići.

Prvobitno planirani dnevni red od 13 tačaka dopunjen je sa još dvije tačke na prijedlog Gradonačelnika i to Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke osnovnih sredstava JKP Radnik, za potrebe usluge prikupljanja otpada (tačka 3.) i Prijedlog Odluke o prenosu osnovnih sredstava semafora u vlasništvu JP Ceste FBiH (tačka 4.)

Nakon usvajanja dnevnog reda, pristupilo se raspravi, a na 1. tački su bila Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Vijećnik Samir Skejić (NiP) je od nadležnih službi zatražio pojašnjenje i zakonsko tumačenje obnašanje funkcija direktora u javnim preduzećima od strane kandidata na izbornim listama i nosioca mandata.

Šemsudin Skejić (SDP) je postavio pitanje o realizaciju zaključaka Gradskog vijeća Zavidovići, a vezano za imovinu u vlasništvu Grada Zavidovići.

Zahid Avdičević (GDS) je uputio inicijativu za ukidanje jednosmjernih ulica i izgradnju parkinga, te za upućivanje inicijative mobilnom operateru za kontrolu prodaje telefonskih brojeva.

Amer Avdičević (SDA) je ponovo zatražio tabelarni prikaz javnih nabavki i direktnih sporazuma u proteklih osam godina između Grada Zavidovići i kompanija Delta HM i Elektroblitz.

Nakon vijećničkih pitanja, pristupilo se glasanju po ranije upućenim inicijativama.

Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje Odluke o reorganizaciji Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizam je usvojena sa 15 glasova vijećnika, a nakon negativnog mišljenja Gradonačelnika.

Inicijativa vijećnika Amera Avdičevića za donošenje Odluke o postavljanju digitalnog sata u središnjem dijelu grada je usvojena jednoglasno, uz prethodno pozitivno mišljenje Gradonačelnika.

Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za uspostavljanje obligatorne obaveze za predsjednike mjesnih zajednica da jedanput mjesečno održe sastanak sa Službom nadležnom za probleme mjesnih zajednica je povučena od strane predlagača.

Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za uspostavu policijske ophodnje na biciklima nije prihvaćena.

Na 2. tački dnevnog reda je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 31.03.2024. godine – I kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve. Izvještaj je usvojen sa 15 glasova, šest vijećnika je bilo protiv, a četiri su udružano.

Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke osnovnih sredstava JKP Radnik, za potrebe usluge prikupljanja otpada je bio na 3. tački. Isti je usvojen sa 22 glasa.

Na narednoj 4. tački se raspravljalo o Prijedlogu Odluke o prenosu osnovnih sredstava semafora u vlasništvu JP Ceste FBiH, uz prethodno mišljenje Komisije za statut i propise da nisu ispunjeni uslovi za to, te amandmane Gradonačelnika, uz napomenu da je pribavljeno pozitivno mišljenje gradskog pravobranilaštvo, te je vijeće sa 18 glasova prihvatilo stav komisije i odbilo da se izjašnjava o odluci.

Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Grada Zavidovići koji su održani 14.04.2024. godine je činio tačku 5, a isti je usvojen jednoglasno.

Informacija o stanju bezbijednosti lica i imovine na području Grada Zavidovići za 2023. godinu je bila predmet 6. tačke jučerašnje sjednice, a Informacija o bezbjednosti gradskih vijećnika i zaposlenih sa posebnim ovlaštenjima je činila 7. tačku, te su iste primljene k znanju.

Na 8. tački se raspravljalo o Izvještaju o radu inspekcija Grada Zavidovići za 2023. godinu (Izvještaj o radu građevinske i urbanističke inspekcije, Inspekcije za ceste, Komunalne inspekcije i Sanitarne i vodne inspekcije), a nakon izlaganja i rasprave isti je usvojen sa 20 glasova.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Dom zdravlja” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu činio je tačku 9 dnevnog reda, a nakon duže rasprave isti nije usvojen. Za usvajanje je glasalo 12 vijećnika, jedan vijećnik je bio protiv, a sedam suzdržanih.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu je usvojen na tački 10 sa 15 glasova.

Na tačkama 11-15 redom su usvojeni: Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete “Vukmanovići” na području MZ “Gostović”, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu “Omećak – Grad Zavidovići”, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naseljenom mjestu “Gornji Vikovići”, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice “Kovači”, podružnica Gornji Mustajbašići” te Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naseljenom mjestu “Laz” na području Mjesne zajednice “Pašin Konak”.

Sjednica je završena u 23:31.