Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je održana 27. sjednica Općinsko vijeća Tešanj, a na kojoj je raspravljeno o osam tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2023.godine
  2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2023.godine
  3. Prijedlog Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci studentima
  4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom K.O. Tešanj I
  5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K.O. Tešanj I
  6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put K.O. Jevadžije
  7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu
  8. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2022.godinu.

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, a koje su nakon rasprave usvojene.