Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Jučer je održana 30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa predloženim dnevnim redom, na kojoj se između ostalog raspravljalo o rebalansu Budžeta i planu rada za narednu godinu.

Na dnevnom redu sjednice su bile sljedeće tačke:

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2024. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
  4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2024.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo,
  6. Prijedlog Odluka o gubitku statusa Javnog dobra – put k.o. Novo Selo,
  7. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj  djece i omladine sa posebnim potrebama.

Tokom sjednice vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, a iste su nakon rasprave usvojene.