Održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 30. aprila održana je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče s početkom u 10 sati u zgradi Općinskog vijeća Žepče.

Istoj su prisustvovala 24 vijećnika, a pozdravnim riječima sjednicu je otvorio predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Edin Šišić.

Na samom početku vijećnik Marko Jukić je uputio inicijativu vezano za rasvjetne stubiće ispred Doma kulture koji nisu propisno postavljeni.

Vijećnicima se prije usvajanja dnevnog reda obratio općinski načelnik Mato Zovko vezano uz problem nekoliko zgrada u gradu koje su u vlasništvu stanara, a stanari ne mogu postići dogovor između sebe kako bi Općina sufinansirala obnovu tih zgrada.

Ovom prilikom se obratio vijećnicima s ciljem kako bi izložio teme vezano za koje je općinska administracija dobila najveći broj pisama, upita i pritužbi. Osvrnuo se na problem pasa lutalica, zamjene sijalica javne rasvjete, kao i na problem zaustavljanja i parkiranja vozila na kolovozu što uzrokuje prometne gužve.

Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda otvorena je rasprava po prvoj tački Izvješće o radu JP „Komunalno“ Žepče za 2023. godinu i plan rada za 2024.godinu.

Drugu tačku dnevnog reda Izvješće o radu i poslovanju JU „Dom kulture“ Žepče za 2023. godinu je obrazložio ravnatelj Doma kulture Miroslav Ilić.

Izvješće o radu JP „Komunalno“ Žepče za 2023. godinu i Izvješće o radu i poslovanju JU „Dom kulture“ Žepče, vijećnice i vijećnici su jednoglasno usvojili.

Treću tačku dnevnoga reda Prijedlog plana upisa učenika u srednje škole Općine Žepče za školsku 2024/2025. godinu je predstavio pomoćnik općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.

Novo zanimanje u Srednjoj mješovitoj školi Žepče u sljedećoj školskoj godini će biti kozmetičar. Prošle godine su uvedena tri nova zvanja i zanimanja u srednjim školama, a za idući godinu je planiran oda se uvede zanimanje vezano za drvni sektor.

Izvješće o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu i Plan kapitalnih investicija za 2024. godinu pod četvrtom tačkom dnevnog reda je predstavio Općinski načelnik. Plan kapitalnih investicija za prethodnu i tekuću godinu je javno dostupan na službenoj internet stranici Općine Žepče.

Posljednja tačka 33. sjednice se odnosila na prodaju zemljišta direktnom pogodbom, odnosno kupnja puta uz farmu u Viništu, koji se vodi kao javno dobro, a koji je korišten samo od strane farmera koji je uputio zahtjev za kupnju pristupnog puta radi kompletiranja parcele.