Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Gradsko vijeće Zenica održalo je u srijedu 26. aprila svoju 33. redovnu sjednicu, a na kojoj je razmatrano 11 tačaka dnevnog reda.

Na početku sjednice vijećnicima je predstavljen Plan aktivnosti „Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica“.

Dokument je izrađen u sklopu projekta „Digitalna transformacija grada Zenica“, a njegov cilj je ponuditi sveobuhvatnu analizu aktuelnog stanja u Gradskoj upravi Zenica, te kroz kreiranje mape puta digitalne transformacije ponuditi smjernice za Gradsku upravu kako bi se unaprijedio stepen digitalne zrelosti, poboljšali procesi, interakcija sa svim zainteresiranim stranama, te konačno omogućilo uspostavljanje otvorene uprave, koja podržava pravo građana da pristupe dokumentima i postupcima kako bi im se omogućio efikasan javni nadzor.

Nakon prezentacije Plana aktivnosti „Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica“, vijećnici su razmatrali Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu s Prijedlogom Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica.

Obrazlažući Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu pomoćnica Gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić je podsjetila prisutne da su Budžetom Grada Zenica za 2022. godinu, a koji je Gradsko vijeće Zenica usvojilo 24. januara 2022. godine, planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 71.748.196,09 KM, kao i raspored akumulisanog suficita u iznosu od 2.180.000,00 KM. Također je navela da su Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu usvojene na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 15. decembra 2022. godine.

Izmjene i dopune Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 65.375.225,56 KM, dok je raspored akumulisanog suficita planiran u iznosu od 2.507.283,56 KM.

U izvještajnoj godini ostvareni su ukupni prihodi i primici Budžeta u iznosu od 59.622.823,43 KM, što predstavlja 91% planiranog iznosa, odnosno za 16% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada za period 01.01.-31.12.2022. godine iznose 50.555.039,85 KM ili 7% manje od planiranih, dok su za 13% veći od ostvarenja u 2021. godini, odnosno za 38% veći od ostvarenja u 2020. godini.

Prenesena sredstva Grada ukupno iznose 4.444.961,26 KM, a predstavljaju namjenska sredstva koja su doznačena u 2021. godini, ali nisu utrošena.

Shodno Izvještaju ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2022. godini izvršeni su u iznosu od 51.221.725,35 KM, što predstavlja 78% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2021. godine veći su za 9%.

U zaključnom dijelu Izvještaja je istaknuto da su ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Grada Zenica veći od ukupno izvršenih rashoda i izdataka Budžeta Grada Zenica za 8.401.098,08 KM, a što predstavlja suficit fiskalne godine, odnosno tekući suficit. Navedeni tekući suficit sa nerealizovanim akumulisanim suficitom iz 2021. godine u iznosu od 645.582,47 KM predstavlja ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9.046.690,55 KM.

Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu s Prijedlogom Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica koji je usaglašen nakon diskusije po ovoj tački.

Također usvojen je Izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika Zenice za 2022. godinu.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog Odluke o uslovima, kriterijima, postupku dodjele i načinu korištenja stambenih jedinica u stambenoj zgradi u ulici Crkvice broj 48B. Ovom odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji, postupak dodjele u zakup i način korištenja stambenih jedinica u stambenoj zgradi u ulici Crkvice broj 48B u gradu Zenica izgrađenoj u okviru projekta „Stambeni blok za penzionere u Zenici“, iz sredstava donacije Vlade Švicarske, putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U Odluci je navedeno da su stambene jedinice u vlasništvu Grada Zenica, koriste se uz primjenu principa socijalno-neprofitnog stanovanja i iste su dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Zenica.

Stambene jedinice se ne mogu otkupljivati, nasljeđivati, davati u podzakup, prodavati ili otuđivati na bilo koji način.

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica primili su k znanju Informaciju o stanju javnog prijevoza putnika na području Grada Zenica.

Na ovoj sjednici predstavljen je i Nacrt Odluke o načinu i uslovima povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica. Radi se o Odluci kojom se uređuju način i uslovi povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica.

Nakon diskusije, Vijeće je usvojilo Nacrt Odluke o načinu i uslovima povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica te Zaključak kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razmotren je i usvojen Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad Zenica“ za 2022. godinu te Javne ustanove „Dom-porodica“ Zenica za 2022. godinu, kao i Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje Zenica za 2022. godinu.

Izvještaj o radu Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica“ za 2022. godinu i Prijedlog za uređenje međusobnih odnosa za prevazilaženje problema na mikrolokaciji u naselju Radakovo nisu dobili potrebnu većinu glasova vijećnika.