Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U srijedu 20. decembra održana je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je, na kojoj se između ostalog raspravljalo i o Budžetu za narednu godinu.

Prije usvajanja Dnevnog reda, dodana je tačka Prijedlog Zaključka kojim se daje ovlaštenje Aidi Bašić, predsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj kao osnivača KJD d.o.o Maglaj da po konačnom imenovanju direktora potpiše prijavu za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje KJD d.o.o. Maglaj kod nadležnog registarskog suda.

Usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu. Shodno Zaključku Općinskog vijeća Maglaj, otvorena je javna rasprava koja traje od danas, 21. decembra do 25. decembra 2023. godine.  Centralna javna rasprava bit će održana 25. decembra 2023. godine u sali Općinskog vijeća (JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ) s početkom u 15 sati.

Nadalje, usvojen je Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu, Godišnji plan potencijalnih JPP projekata za 2024. godinu, Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za 2024/2025. godina, te Prijedlog Zaključka kojim se daje ovlaštenje Aidi Bašić, predsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj kao osnivača KJD d.o.o Maglaj da po konačnom imenovanju direktora potpiše prijavu za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje KJD d.o.o. Maglaj kod nadležnog registarskog suda.

Potrebnu većinu nisu dobile tačke: Prijedlog Odluke o istupanju Općine Maglaj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica i Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2024. godinu.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.