Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana 7. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja je počela u 13 sati i na dnevnom redu je imala 12 tačaka.

U uvodu sjednicu bila su prisutna 23 vijećnika, pet vijećnika je bilo odsutno, dok je jedno vijećničko mjesto trenutno upražnjeno nakon prestanka mandata vijećnice Erne Merdić-Smailhodžić (zbog osvajanja i prihvatanja mandata u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona).

Samostalni vijećnik Šemso Fehrić podnio je zahtjev za uvrštanje dodatne tačke dnevnog reda sa tačkom Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice Stavci-Brijeg. Dopuna dnevnog reda nije dobila potrebnu većinu.

Na 1. tački dnevnog reda, vijećnik Haris Hodžić (SDP) je podnio inicijativu za finansiranje udruženja HERC Park prijateljstva Bajvati sa 5000 KM iz Budžeta Grada Zavidovići. On je postavio i pitanje o sanaciji podvožnjaka u naselju Podubravlje.

Hakija Osmić (SDA) je uputio pitanje vezanu za uzroke nefunkcionisanja javne rasvjete u ulici Rocandelle.

Ferid Kaknjašević (SDP) je postavio pitanje o završetku radova na javnoj rasvjeti u MZ Vozuća, kao i pitanje upućeno JKP “Radnik” o saniranju kvara na vodovodu u ulici Mehmed-paše Sokolovića, te o dinamici pražnjenja kontejnera sa smećem.

Igor Šimšić (SDP) je zatražio odgovor na pitanje i vezi spornih zemljišnih posjeda.

Vijećnik Demir Buljubašić (NES) je uputio pitanje vezano za održavanje regionalnog puta R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri.

Potom se glasalo po Inicijativi vijećnika Samira Skejića za donošenje odluke o dodjeli poslovne prostorije u vlasništvu Grada Zavidovići na korištenje bez naknade na period od 5 godina u Sali broj 6, u zgradi boračkih udruženja zvanoj „Spomen-kuća” u ulici „Mehmed-paše Sokolovića” br. 10, Jedinstvenom udruženju demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići upisanom u Registru udruženja Federacije BiH Rješenjem, broj: 03-05-2-242/19.

Inicijativa nije dobila potrebnu većinu. Devet vijećnika je bilo za, a sedam sudržanih, te sedam protiv.

Na 2. tački je bio Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-30.09.2022. godine – Ill kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve. Nakon diskusije nekoliko vijećnika i Gradonačelnika Hašima Mujanovića, sa pomoćnicima, izvještaj je usvojen. Za usvajanje je glasalo 17 vijećnika i sedam je bilo udržano.

Tačka 3 današnjeg dnevnog reda je Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Nacrtom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići.

Direktor preduzeća Amer Halilović je imao uvodno izlaganje kada je riječ o ovoj tački dnevnog reda, objašnjavajući razloge za poskupljenje usluga. Potom se obratio i Gradonačelnik Hašim Mujanović koji je kazao da je riječ samo o nacrtu, te je apelovao na vijećnike da se isti usvoji.

Rasprava je trajala skoro dva sata, zatražena je pauza od 15 minuta, nakon čega se trebalo glasati po zaključcima. Međutim, vijećnik Rasim Mujkić (SDA) je zatražio da se glasa tajno, nakon čega je Klub vijećnika SDA zatražio pauzu od pet minuta.

Ipak se glasalo javno. Za usvajanje Nacrta Cjenovnika je glasalo pet vijećnika, 16 je bilo uzdržanih, a sedam protiv.

Na tački 4. bio je Nacrt Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu, koji također nije podržan.

Gradski vijećnici su potom od 5-7. tačke podržali Nacrt Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992.-1995. godine na području Grada Zavidovići, Nacrt Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić” Zavidovići, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina.

Na 8. tački dnevnog reda vijećnicu su jednaglasno podržali Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Zavidovići za pristupanje postupku kupovine objekta „Vila Krivaja”.

Tačke od 9-11. su podržane također jednoglasno, a to su Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina izmedu Grada Zavidovići i Cvrčak Jasmina, Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina izmedu Grada Zavidovići i Muharemović Rifeta, te Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Papić Zrinki iz Zavidovića označena sa k.č. 406/5 k.o. Zavidovići.

Na 12. tački glasalo se o Prijedlogu Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Prijedlog je usvojen uz podršku 16 vijećnika, dva su bila protiv, a osam vijećnika je bilo suzdržano.

Sjednica je zaključena 17:52.