Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je u Velikoj sali zgrade gradskog organa u Zavidovićima održana 9. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići.

Sjednica je počela u 13 sati, a vijećnici su raspravljali o 15 tačaka dnevnog reda.

Na 1. tački današnje sjednice bila su Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori. Na ovoj tački je usvojena Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za uklanjanje divljih deponija na području Grada Zavidovići, dok je odbijena Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o produženju postojećih autobuskih linija na relaciji Zavidovići – Ribnica za dodatnih 7 kilometara.

Također, nije usvojena ni Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za donošenje Odluke o izdvajanju mjesne zajednice Stavci i Brijeg iz Mjesne zajednice „Kovači” i donošenju Odluke o formiranju nove mjesne zajednice Stavci – Brijeg, dok je odbijena inicijativa istog vijećnika za organizovanje pijačnog dana u Vozućoj, jednom sedmično, bilo kojeg dana u sedmici osim subotom.

Na 2. tački bio je Zahtjev za preispitivanje Zaključka o odbijanju Nacrta Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Nacrtom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići. Gradsko vijeće je odbilo ovaj zahtjev.

Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2026. za 2023. godinu sa trogodišnjim planskim periodom 2023-2025. godine činio je 3. tačku dnevnog reda, a isti je vraćen na doradu te su vijećnici tražili usklađivanje s Budžetom za 2023. godinu.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići je usvojen na tački 4, dok su vijećnici jednoglasno usvojili i preostale tačke od 5-15:

 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Parlić Nedimu, označena sa k.č. 1276/51 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice.
 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujić Muhamedu, označena sa k.č. 1254/8 i k.č. 1257/2 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice.
 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet „Gaj” označen sa k.č. 1259/1 i 1254/7 i dijelovi k.č.: 1260, 1259/2, 1258/3, 1258/4, 1262/1, 1258/7, 1258/5, 1259/3, 1254/3, 1263/1, 1263/4, 1257/1, 1261 i 1254/2 sve u k.o. Zavidovići.
 • Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokalitet „Vozuća” označen sa k.č. 217/1 i k.č. 217/11 k.o. Vozuća.
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za k.č. 1573/1 i k.č. 1481/1 k.o. Zavidovići.
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda na Mjesnu zajednicu „Brezik”.
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda na Mjesnu zajednicu „Gostović”.
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda k.č. 71 k.o. Hajderovići, na Mjesnu zajednicu „Pašin Konak”.
 • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva i posjeda k.č. 81 k.o. Vozuća, na Mjesnu zajednicu „Vozuća”.
 • Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Grada Zavidovići Udruženju ljubitelja i autora pisane riječi „Duga” Zavidovići.
 • Izvještaj o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Zavidovići za 2022. godinu.

Sjednica je završena u 17:16.