Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Danas je održana deveta radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići. Nakon što na osmoj (vanrednoj sjednici) nije bilo kvoruma, danas je na sjednici bio prisutan dovoljan broj vijećnika za održavanje iste.

Sjednica je počela u 13 sati u JU “Centar za kulturu” Zavidovići, a na dnevnom redu je bilo 16 tačaka.

Prijedlog dopune dnevnog reda shodno zahtjevu Kluba vijećnika SDP-a odbijen. Iz SDP-a su tražili da se dnevni red dopuni slijedećim tačkama:

 • Informacija o odsustvu javnosti sjednica Op6inskog vijeća Zavidovići, (ne)poštivanju ugovorne
  obaveze sa elektronskim medijima o medijskoj prezentaciji rada organa lokalne uprave (emitovanju,
  reemitovanju, objavi na video kanalima snimaka sjednica Općinskog vijeća Zavidovići).
 • Informacija o postupcima izmjene Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih
  građevina. Problematika zloupotrebe u prisvajanju nadležnosti predstavničkog organa građana pri
  aktivnostima na izmjeni navedene Odluke i medijske prezentacije aktivnosti izmjene naziva ulice.
 • Infomacija o postupcima i procedurama donošenja Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu i
  Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu.
 • Analiza revizorskih izvještaja općine Zavidovići kao jedinice lokalne samouprave izvršenih od strane
  Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Za ovaj prijedlog je glasalo 10 vijećnika, jedan vijećnik je bio protiv, a 16 općinskih vijećnika je bilo uzdržano. Dnevni red bez dopune tačaka je potom usvojen sa 17 glasova, protiv dva, a osam je bilo uzdržano.

Po običaju, 1. tačka dnevnog reda je bila rezervisana za Vijećnička pitanja, inicijative i odgovore.

Prvi se za riječ javio Haris Hodžić (SDP), koji je uputio inicijativu da se se općinskim vijećnicima omogući slanje pitanja i putem e-mail servisa, kao i da se omoguće i odgovori na takva pitanja u elektronskoj formi.

Hamdo Džinić (SDP) postavio je upit vezano za izgradnju i rekonstrukciju centralnog vodovoda u mjesnoj zajednici Vozuća. On se referisao na potpisan ugovor od strane izvođača i Općinskog načelnika, te zatražio dodatne informacije o realizaciji tog projekta.

Zahid Avdičević (GDS) je zatražio podatke o sredstvima utrošenim za obilježevanje značajnih datuma, dok je Asim Sinanović (SP/U) postavio upit i prezentirao potrebu o ponovnom uvođenju autobuskih linija na relaciji Zavidovići-Vikovići-Mustajbašići.

Vijećnik Amer Avdičević (A-SDA) postavio je vijećniko pitanje gdje je tražio odgovor na pitanje kada će se obaviti aktivnosti krčenja i čišćenja šetališta, kao i o nadležnosti saniranja rasvjetnih stubova na gradskom mostu. On je postavio i inicijativu za postavljanja stubova ulične rasvjete u ulici Zlatnih ljiljana (kod pekare “Braće Suljić”).

Vijećnica Erna Merdić-Smailhodžić (SDA) je zajedno s vijećnicima Demirom Buljubašićem i Amerom Avdičevićem (A-SDA) postavila inicijativu za dodjelu prostorija mladima u vlasništvu Općine Zavidovića, a koja bi služila za potrebe okupljanja i organizovanja aktivnosti za mlade.

Na 2. tački dnevnog reda je bio Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 1.1.-30.6.2021. godine sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve, a poslije duže rasprave isti je usvojen sa 18 glasova za, osam protiv, dok su tri vijećnika bila suzdržana.

Tačke 3, 4 i 5 su dobile jednoglasnu podršku vijeća, a činile su ih Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići, potom Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene sa k.č. 606/4 k.o. Zavidovići neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, te Prijedlog Odluke o dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta Mjesne zajednice „Pašin Konak“.

Na 6. tački je bio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići, a isti je usvojen uz podršku 18 vijećnika.

Tačke od 7-14 su jednoglasno usvojene, kao i tačka 16, dok je 15. tačka povučena s dnevnog reda.

7. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Vozuća“.
8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Hajderovići“.
9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Gostović“.
10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Brezik“.
11. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica.
12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica.
13. Zaključak o izmjenama Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije za proširenje istražno-eksploatacionog polja „PK Sokolica“ općina Zavidovići.
14. Informacija o realizaciji Zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići za period 1.1.- 30.6.2021. godine.
15. Inicijativa vijećnika Armina Imamovića za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, trgovačkih radnji i ostalih uslužnih djelatnosti i zatvaranja dijela ulice „Alije Izetbegovića“ u noćnim satima.
16. Inicijativa UG „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići za donošenje odluke o načinu, uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz člana 10., 12., 35., 36., 37. i 38. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednica je zaključena u 17:05.