Održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana općine Žepče

U utorak 5. septembra u Sali Općinskog vijeća Žepče održana je konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana općine Žepče (SOG).

Sjednici su prisustvovali članovi SOG-a, kao i predstavnik jedinice lokalne samouprave (JLS) Alem Delić, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, te predstavnice projekta Amra Softić, stručnjakinja za društvenu odgovornost i građanski angažman, kao i Almedina Šuvalija koja obnaša funkciju zamjenice direktora projekta.

Na samom početku pozdravne riječi i uvod u sjednicu dali su: Alem Delić, viši stručni saradnik za obrazovanje, sport i kulturu i Branka Janko koordinatorica na LGAA projektu.

Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), za cilj ima povećanje efikasnosti odabranih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; potakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima. Između ostalog, USAID LGAA projekat jača kapacitete savjetodavnih odbora građana, kako bi se kroz primjenu jednostavnih i efikasnih alata unaprijedila kvaliteta pružanja javnih usluga u partnerskim JLS.

Svrha savjetodavnog odbora građana jeste biti partner u lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvaliteta pružanja usluga, upravljanje javnim financijama kroz veći i kontinuiran angažman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama i drugim javnim skupovima.

Članovi Savjetodavnog odbora općine Žepče izabrali su za predsjednika Senaida Ajana, dok je za zamjenika predsjednika izabrana Maida Avdić, a na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu SOG-a.

Savjetodavni odbor općine Žepče broji 11 članova koji predstavljaju specifične oblasti i interesne skupine kao što su žene, osobe sa posebnim potrebama, umirovljenici, civilne žrtve rata, NVO sektor, sportske kolektive i druge. Članovi odbora su: Maida Avdić, Anton Jurić, Sanjin Maličbegović, Senaid Ajan, Maja Šašić, Toni Matijević, Miroslav Ilić, Nedim Patković, Jozo Antukić, Niko Širić, Zoran Jozinović.