Održana prezentacija projektne dokumentacije o sanaciji klizišta na rijekama Bosna i Krivaja

U Kabinetu Gradonačelnika Zavidovića jučer je izvršena prezentacija projektne dokumentacije Sanacije klizišta i Obezbjeđenja proticajnog profila na rijekama Bosna i Krivaja na teritoriji Grada Zavidovići.

Tom prilikom Projektant je prezentovao preliminarne tehno-ekonomske analize predstavnicima „Agencije za vodno područje rijeke Save“, Gradonačelniku i uposlenicima Gradske uprave za slijedeće zahvate: „Sanacija klizišta desne obale rijeke Bosne u naselju Batvice“, „Sanacija klizišta lijeve obale rijeke Krivaje na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica“, „Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Ribnica“, „Sanacija lijeve obale rijeke Krivaje ispod romskog naselja Rupin Do“ i „Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Brezik polje-Luka na lokaciji Hum“.

Na sastanku su usvojeni tipovi normalnih profila, potvrđena je trasa budućeg uređenja vodotoka što će se obraditi kroz Glavni projekat, a razgovarano je i o problematici na predmetnim lokacijama. Projektovana vrijednost investicije je oko 4.000.000 KM.

Gradonačelnik Hašim Mujanović zahvalio je na iscrpnom prezentovanju izvršenih analiza i predloženih rješenja uređenja korita rijeka Bosne i Krivaje. Naznačio je značaj uređenja pomenutih lokacija na kojima je ugrožen putni pojas, imovina ljudi i sigurnost građana. Posebno je zahvalio „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ na dobroj saradnji i intenzivnijem izvršavanju poslova iz njene nadležnosti na području Grada Zavidovići u posljednjih nekoliko godina.

Gradonačelnik je akcenat stavio na uređenje obale rijeke Krivaje u romskom naselju Rupin Do, izgradnju dodatne saobraćajne trake, tj. zasebnog saobraćajnog priključka ovog naselja na magistralni put, uz izmještanje deponovanih sekundarnih sirovina na drugu lokaciju. Ovaj problem potrebno je riješiti i u saradnji sa JP „Ceste Federacije BiH“ u čijoj je nadležnosti održavanje magistralnog puta Žepče-Zavidovići-Banovići.

Mirza Bezdrob, predstavnik Agencije, pohvalio je kooperativnost gradskih službenika sa uposlenicima Agencije u cilju što kvalitetnije i što brže realizacije projekata u Zavidovićima. Istakao je da je opredjeljenje Agencije za nastavak započetih aktivnosti uređenja korita rijeka Bosne i Krivaje i u narednom periodu.