Održana treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Danas je u sali JU Centar za kulturu Zavidovići s početkom u 13 sati održana treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Na dnevnom redu se nalazi 13 tačaka. Prijedlog vijećnika Harisa Hodžića u ime kluba vijećnika SDP-a za dopunu dnevnog reda, a na osnovu inicijative Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca (UG JUDB) za ukidanje zaključka Općinskog vijeća s prve radne sjednice (po kome se ovom udruženje ne dodjeljuje kancelarija) je odbijen s devet glasova protiv i osam suzdržanih, dok je 11 bilo za usvajanje ovog prijedloga.

Na 1. tački dnevnog reda, a koja se tiče pitanja i inicijativa vijećnika, Haris Hodžić (SDP) je predložio uvođenje Transfera za finansiranje rekreativnih termina sportskih aktivnosti mladi, te uputio pitanje o tome da li je u proceduri i da li je planirana sanacija puta na lokaciji Imamovići – Pašin Konak.

Potom je vijećnik Igor Šimšić (SDP) zatražio obrazloženje za smanjenje Transfera za razvoj poljoprivrede u Budžetu u odnosu na prošlu godinu.

Općinski vijećnik Demir Buljubašić (A-SDA) je postavio dva vijećnička pitanja, prvo koje se tiče održavanja regionalnih puteva s ciljem urgencije prema nadležnim kantonalnim službama kako bi se efikasnije obavljao proces održavanja regionalnih puteva, te drugo pitanje koje se tiče izgradnje pješačke staze i potpornog zida od šestog kilometra uz Gostović do Osnovne škole Gostovića shodno odluci Vlade ZDK iz 2019. godine. Zajedno s vijećnikom Buljubašićem i vijećnik Ajdin Polić (A-SDA) je podnio inicijativu za hitno saniranje lokalnog puta na dionici Sinanovići – Bajvati.

Rasim Mujkić (SDA) je postavio pitanje vezano za dinamiku rekonstrukcije raskrsnice na Krivaji, a prema ranijim planovima izgradnje kružnog toga, te zatražio aktivnije prisustvo saobraćajne policije u svrhu regulacije saobraćaja u terminima većeg saobraćajnog intenziteta.

Haris Mujanović (NBL) je uputio pitanje nadležnim vezano za jasno definisanje termina završetka izgradnje vodovoda Rasječenica, a njegov stranački kolega Armin Imamović je tražio da se u terminima posjete dijaspore odrede radnje koje će raditi i tokom noći.

Samostalni vijećnik Šemso Fehrić je podnio inicijativu da se realizacija Budžeta prati online, odnosno, da se jednom sedmično ažurira internet stranica Općine s posljednjim informacijama o realizaciji.

Vijećnica Erna Merdić Smailhodžić (SDA) je podnijela inicijativu za izgradnju povišenih ivičnjaka ili metalne ograde u Gaz Husrev-begovoj ulici.

Na 2. tački dnevnog reda svih 28 vijećnika je podržalo Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići, a koje se tiče mogućnosti zakazivanja i održavanja online sjednica za vrijeme prirodne i druge nesreće i okolnostima ugrožavanja zdravlja stanovništva (pandemije).

Na 3. tački je bio Program rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2021. godinu. Na 4. tački Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, kao i 5. tački Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići, veliki broj vijećnika je uzeo učešće obzirom na pitanja nelegalne gradnje i daljnjeg postupanja u takvim okolnostima.

Po četvrtoj tački svi vijećnicu su jednoglasno glasali za Prijedlog, dok je u petoj 19 vijećnika glasalo za, a devet je bilo uzdržano.

Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju građana „Crveni križ općine Zavidovići” činio je 6. tačku dnevnog reda, a isti je podržan jednoglasno.

Na 7. tački je bio Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2020. godinu, koji je usvojen s 21 glas za, protiv ništa i sedam suzdržanih.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2020. godinu je bio na 8. tački dnevnog reda, a on je podržan s 28 glasova prisutnih vijećnika.

Tačka 12. je izazvala veliku pažnju i diskusiju među vijećnicima, a na istoj se raspravljalo o Inicijativa vijećnika Harisa Hodžića za osnivanje Javne ustanove Gradska apoteka Zavidovići. Na ovoj takčki je usvojen zaključak po kome se zadužuje Općinski načelnik da iznađe rješenje u komunikaciju s devet postojećih apoteka s kojim bi se dogovorile noćne dežure.

Na posljednjoj 13. tački je bila Inicijativa Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo za izmjenu Odluke o komunalnim taksama općine Zavidovići, a koju je Općinsko vijeće odbilo.

Sjednica je završena u 18:26 minuta, a Predsjedavajuća kao i drugi vijećnici su vjernicima islamske vjeroispovijesti čestitali nastupajući Bajram.