Općina Maglaj objavila oglas za prijem namještenika

Općina Maglaj je objavila Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se traži više referenata.

Predmetni oglas je raspisan za sljedeće pozicije:

  1. Viši referent za tehničke poslove, dokumentaciju i građenje – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj
  2. Referent za održavanje premjera – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj – Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove
  3. Viši referent za osmatranje, uzbunjivanje i zanatske poslove – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi civilne zaštite Općine Maglaj – Odsjek za civilnu zaštitu
  4. Referent-vatrogasac – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi civilne zaštite Općine Maglaj – Profesionalna vatrogasne jedinica

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca, a javni oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Cijeli tekst oglasa je dostupan na internet stranici Općine Maglaj.