Općina Zavidovića objavila oglas za izdavanje u zakup garaža u vlasništvu Općine

Općina Zavidovići je objavila Javni oglas za izdavanje u zakup šest garaža u vlasništvu Općine, a koje se nalaze u Zavidovićima u ulici „15. septembar“.

Garaže se izdaju u zakup na period od pet godina, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od 50 KM.

Pravo učešća po javnom oglasu imaju zainteresovana fizička i pravna lica, koja su uz pismenu ponudu dužni priložiti sljedeće dokaze:

– dokaz o uplaćenoj kauciji u iznosu jednomjesečne zakupnine po početnoj cijeni garaže,
– dokaz o identitetu podnosioca prijave , a što podrazumijeva kopiju lične karte, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti.

Plaćanje kaucije se vrši na račun Općine Zavidovići broj: 1020320000027070 vrsta prihoda 721229, šifra općine 102.

Neuspjelim ponuđačima kaucija se vraća.

Prijavu na javni oglas zainteresovana lica mogu dostaviti neposredno putem pisarnice Općine Zavidovići ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu općine Zavidovići, Ulica „Safvet-bega Bašagića“ sa naznakom „Prijava na oglas za izdavanje u zakup garaža u vlasništvu općine Zavidovići – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA OGLAS“.

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon. U prijavi je potrebno napisati naziv i adresu pravnog ili fizičkog lica, kontakt osobu i broj telefona, kao i čitko naznačiti iznos ponuđene zakupnine.

Prijava se dostavlja u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst cijelog oglasa možete preuzeti ovdje.