Općina Zavidovići raspisala poziv za dodjelu sredstava dodjelu sredstava za fizičku kulturu i sport

Općina Zavidovići je raspisala Javni poziv za dodjelu sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport iz Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu.

Traženu dokumentaciju je neophodno putem pisarnice ili poštom dostaviti Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu općine Zavidovići najkasnije 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići i web stranici Općine Zavidovići.

Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Zavidovići mogu podnijeti prijavu ako
ispunjavaju slijedeće uslove:

    • da imaju sjedište na području općine Zavidovići,
    • da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2019. godine,
    • da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:

  • sportski klubovi,
  • sportska društva,
  • sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima,
  • druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja fizičke kulture i sporta.

Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje. Ostali dokumenti za preuzimanje: