Općinski sud Zavidovići: Javni oglas za prijem radnika

Općinski sud Zavidovići je ranije ovog mjeseca objavio Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Zavidovićima na neodređeno vrijeme

Predmetni oglas se odnosi a radno mjesto viši referent za operativno-tehničke poslove (sudski asistent – daktilograf), a za ovu poziciju se traži jedan izvršioc.

Uvjeti za obavljanje poslova:  SSS – IV ili III stepen, završena srednja škola: upravna, gimnazija, birotehnička, ekonomska ili druga srednja škola društvenog, tehničkog, uslužnog ili proizvodnog smjera, poznavanje daktilografije i rada na računaru, 10 mjeseci radnog staža. Obavezno testiranje iz daktilografije i poznavanja rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju sve osobe koje ispunjavaju opće uvjete iz čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH (da su državljani BiH, da su punoljetni, da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da imaju odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nisu otpušteni iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH odnosno Bosni i Hercegovini, da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) i posebne uvjete za obavljanje poslova navedene u ovom oglasu. Za prijavljene kandidate će biti organizovano testiranje.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): dokaz o stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o radnom stažu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove osobne karte, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini i ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Nakon prijema u radni odnos, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, uz napomenu da je oglas objavljen na internet stranici Općinskog suda u Zavidovićima 9.8.2023. godine. Cijeli tekst javnog oglasa je moguće preuzeti ovdje.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti neposrednom predajom na recepciji Općinskog suda u Zavidovićima ili putem pošte na adresu: Općinski sud u Zavidovićima, Safvet bega Bašagića bb, Zavidovići, s naznakom: Komisiji za provođenje oglasa za radno mjesto: daktilograf. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.