Poziv za apliciranje za dodjelu materijalno-tehničkih sredstava

Njemačka nevladina organizacija Help i Općina Zavidovići su započeli s implementacijom projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022“ na području općine Zavidovići.

Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga. Prosječan iznos individualne donacije određen je u protuvrijednosti 2.000 EUR, a svaki korisnik bit će u obavezi da uplati 20% od ukupnog iznosa donacije, da registruje svoju djelatnost (minimalno poljoprivredno gazdinstvo do 31.3.2022. godine) i obavi 10 sati društveno-korisnog rada za lokalnu zajednicu.

Korisnici mogu biti sve socijalno-ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imat će aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove, a koje su podneseni od strane žena, mladih osoba, samohranih roditelja i osoba sa trajnim invaliditetom.

Aplikacija u prilogu predstavlja početni dokument u procesu odabira korisnika pomoći.
Svi odgovori moraju biti kompletni i detaljni. Uz aplikaciju obavezno priložite kopiju lične karte (ukoliko je nemate, drugog odgovarajućeg ličnog dokumenta) podnosioca zahtjeva, kopiju radne knjižice i diplome (ukoliko je imate), prijavu boravišta, kućnu listu i dokaze o primanjima i pošaljete na adresu datu na kraju aplikacije, najkasnije do 18.04.2022. godine.

Napomena: Za korisnike koji namjeravaju da registruju poljoprivredno gazdinstvo, krajnji rok prijave u registar poljoprivrednih gazdinstva i ažuriranja podataka je 31.3.2022 godine.

Aplikacioni obrazac je moguće preuzeti ovdje.