Poziv za izbor članova savjetodavnih odbora građana Grada Zavidovići i Općine Žepče

Grad Zavidovići kao i Općina Žepče objavili su javne pozive za izbor i imenovanje članova savjetodavnih odbora građana.

Projekat pomoći lokalnoj upravi koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga, podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima.

Projekat će u prvoj godini podržati odabrane JLS da u saradnji sa mjesnim zajednicama (MZ) i lokalnim organizacijama civilnog društva (OCD) uspostave Savjetodavne odbore građana kako bi sistematski uključili građane, poslovne subjekte i druge lokalne aktere da se uključe u donošenje odluka u postupku javnog planiranja, pružanja usluga, izradi budžeta, upravljanju finansijama i praćenju rada JLS u provedbi ključnih oblasti koje doprinose većoj transparentnosti i odgovornosti JLS.

Savjetodavni odbori građana treba da omoguće inkluzivan i sistematski način angažamana građana u lokalnoj upravi. Primarna svrha Savjetodavnog odbora građana je da poboljša kanale putem kojih bi se građani i zvanični predstavnici JLS konsultovali o pitanjima i odlukama koje pozitivno utječu na društveno i ekonomsko blagostanje zajednica.

Članovi Savjetodavnog odbora građana treba da predstavljaju širu zajednicu, tako da sastav Savjetodavnog odbora građana odražava raznolikost svake JLS. Kandidati za članstvo u Savjetodavnom odboru građana mogu biti predstavnici (po jedan iz svake od dole navedenih organizacija/institucija):

  • organizacije civilnog društva,
  • javna preduzeća,
  • javne institucije,
  • privatni poslovni subjekti locirani u JLS,
  • profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),
  • udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije,
  • građani-aktivisti svih starosnih skupina.

Kriteriji za učešće za članstvo u Savjetodavnom odboru građana su:

  • 18 ili više godina,
  • nastanjen/a na području jedinice lokalne samouprave,
  • neutralnost – da osoba nije državni službenik na bilo kojem nivou vlasti, niti je zaposlena u gradskoj/općinskoj upravi i da nije član organa političke stranke.

Nakon uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana, Projekat će odabranim članovima održati obuku iz participativnih i zagovaračkih metoda, što će im pomoći u javnim raspravama, konsultacijama, javnim sastancima s građanima i drugim javnim skupovima.

Više informacija o pozivu, kao i prijavne obrasce je moguće preuzeti na internet stranicama Grada Zavidovići, odnosno, Općine Žepče.