Poziv za mikro, mala i srednja preduzeća za dodjelu sredstava za mjere energijske efikasnosti iz podrške EU

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisao je Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu.

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.315, KM, a vrijeme trajanja poziva je od dana njegove objave pa do raspodjele sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Ovaj Javni poziv podrazumijeva korištenje bespovratnih sredstava za sufinansiranje provođenja mjera povećanja energijske efikasnosti u/na postojećim objektima/sistemima/procesima i to za:

  • Lot 1: Mikro preduzeća – raspoloživi budžet: 5.164.926 KM
  • Lot 2: Mala i srednja preduzeća – raspoloživi budžet: 7.747.389 KM.

Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 50% od visine ukupne investicije.

Za mikro preduzeće u većinskom vlasništvu žene maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) koji se može ostvariti je 50% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 5000 KM, ni veći od 30.000 KM uključujući PDV. Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 50% od visine ukupne investicije.

Za ostala mikro preduzeća maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) koji se može ostvariti je 45% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 5000 KM, ni veći od 30.000 KM uključujući PDV. Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 55% od visine ukupne investicije.

Malo i srednje preduzeće u većinskom vlasništvu žene može ostvariti maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) u iznosu od 50% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 10.000 KM, ni veći od 50.000 KM uključujući PDV.

Ostala mala i srednja preduzeća mogu ostvariti maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) u iznosu od 45% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 10.000 KM, ni veći od 50.000 KM uključujući PDV.

Mikro, mala i srednja preduzeća na poziv mogu se prijaviti za sufinansiranje provođenja jedne ili više mjera energijske efikasnosti i to:

  1. toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda;
  2. zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);
  3. unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju energije za grijanje i/ili hlađenje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode, zamjena neefikasnih klimatizacijskih uređaja novim energijski efikasnim. Sistem unutrašnjeg razvoda grijanja može biti predmet sufinansiranja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla/toplotne pumpe;
  4. zamjena postojećih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima;
  5. unaprjeđenje energijske efikasnosti u proizvodnim procesima (npr. iskorištenje otpadne toplote, mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i sl.);
  6. izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe.

Cijeli tekst poziva sa pretećom dokumentacijom je dostupan na stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a prijave se vrše elektronskim putem.